Raport de activitate 2017 – 2018

Raport de activitate Dan Lungu


I. Activitatea parlamentară

I. 1. Obiective asumate

 1. Strategii culturale

1.1. Obligativitatea elaborării de strategii culturale de sine stătătoare la nivel de municipiu și de județ, votate și bugetate

1.2. Impunerea prin lege a obligativității de a realiza un studiu privind consumul de cultură o dată la 5 ani, necesar atât elaborării strategiilor, cât și măsurării impactului (Barometru de cultură ca bază a strategiilor)

 1. Sprijinirea dezvoltării tuturor domeniilor culturale

2.1. Realizarea unui fond de mobilitate pentru artiștii independenți și pentru operele acestora

2.2. Redefinirea relației dintre școală și cultura contemporană (literatură, film, muzică). Noi practici de educație estetică

 1. Cultură sustenabilă în rural și urban

3.1. Strategii culturale la nivel de județ cu o componentă specifică pentru mediul rural, cu accent pe revitalizarea căminelor culturale sătești, a bibliotecilor și a muzeelor locale

3.2. Sprijinirea și crearea unor Agenții/Fundații ale Fondului Cultural Local finanțate din bugetele destinate culturii de către Consiliul Local și Consiliul Județean, cu condiția ca proiectele finanțate de către acestea să servească strategiilor culturale deja adoptate de către cele două autorități publice

 1. Transparentizare și eficientizare

4.1. Crearea de mecanisme/proceduri pentru cheltuirea transparentă și eficientă a banilor publici în cultură la nivel local și pentru creșterea impactului proiectelor finanțate

4.2. Îmbunătățirea legislației privind managementului în instituțiile publice de cultură și privind finanțarea proiectelor culturale

 1. Pentru Iași

5.1. Creșterea vitalității culturale a Iașului printr-o strategie de încurajarea a activității asociațiilor culturale, a industriilor creative și a artiștilor independenți. Găsirea unor mecanisme prin care asociațiile și artiștii independenți să poată beneficia de resursele culturale ale instituțiilor publice subutilizate de acestea

5.2. Susținerea unor cauze stringente, cum e sala de concerte pentru Filarmonica din Iași

5.3. Susținerea unor obiective cheie de dezvoltare regională, precum autostrada Ungheni – Iași – Tg. Mureș, spitalul regional de urgență

Ilustraţie realizată de artistul Dan Perjovschi.

I.2. Inițiative legislative

 1. Proiect pentru modificarea legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe de autorPlx nr. 208/2017 – recunoașterea drepturilor de coautor a autorilor imaginii în cadrul operei audiovizuale
 2. Proiect pentru modificarea legii nr. 350  privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
 3. Proiect pentru Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

Semnatar al următoarelor iniţiative legislative

 1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
 2. Propunere legislativă privind conținutul de acizi graşi trans-nesaturaţi (AGTN) în produsele alimentare destinate consumului uman .
 3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990.
 4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor primative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
 5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României.
 6. Propunere legislativă Lege pentru abrogarea articolelor 49 și 50 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și pentru abrogarea Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.
 7. Propunere legislativă pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
 8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
 9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.
 10. Propunere legislativă pentru abrogarea articolelor 49 şi 50 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.
 11. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi a Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
 12. Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piaţă şi stimularea creării de noi locuri de muncă.
 13. Propunere legislativă pentru abrogarea pensiilor special.
 14. Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor.
 15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
 16. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.
 17. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.
 18. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanante.
 19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
 20. Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
 21. Propunere legislativă pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.
 22. Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Depozitului Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice.
 23. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990.
 24. Propunere legislativă pentru modificarea art.168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.
 25. Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002.
 26. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni.
 27. Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale.
 28. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.
 29. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului.
 30. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
 31. Propunere legislativă privind parteneriatul civil.
 32. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
 33. Propunere legislativă privind combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul a autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale.
 34. Propunere legislativă pentru modificarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
 35. Propunere legislativă pentru Programul Naţional Prima Lumină.
 36. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

I.3. Interpelări și întrebări

3.1. Întrebări

 1. Autostrada Ungheni –Iaşi – Tg. Mureş. – Răspunsurile primite din partea Ministerului Finanțelor Publice (nr. SG 1180 din 17.3.2017) și Ministerul Transporturilor (nr. SG 1302 din 24.3.2017) au clarificat următoarele aspecte:programul și stadiile de implementare pentru cele trei secțiuni (Autostrada Tg. Mureș – Ditrău, Autostrada Ditrău – Tg. Neamț, Autostrada Tg. Neamț – Iași), precum și sursele de finanțare pentru anul 2017 și prezentarea calendarului pentru realizarea investițiilor. Acestea pot fi citit aici și aici.
 2. Criteriile de selecție a ONG-urilor care au primit subvenții acordate în baza Legii nr. 34/1998. – Răspunsul primit din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale (nr. SG 1396 din 30.3.2017) oferă un număr al listei unităților de asistență socială care întocmesc un punctaj între 60 și 90 de puncte, lista în baza căreia s-au elaborat și aprobat încheierea convențiilor provizorii pentru lunile ianuarie, februarie și martie-decembrie(cu detaliere a cuantumului de lei, număr de unități de asistență socială și număr de punctaje) etc. Acesta poate fi citit aici.
 3. Centenarul Primului Război Mondial la Iaşi. – Prin răspunsul primit, din partea Secretarului General al Guvernului (nr. SG 1439 din 3.4.2017), se comunică întregul Calendar Național de manifestări. Răspunsul poate fi citit aici.
 4. Verificarea activităţii şi menţinerea standardelor impuse de lege pentru ONG-urile de utilitate public care desfăşoară activităţi din sfera de competenţă a Ministerului Educaţiei. – Prin răspunsul (nr. SG 1838 din 27.4.2017) primit din partea Ministerului Educației Național se lămuresc aspectele solicitate. Acesta poate fi citit aici.
 5. Verificarea activității și a respectării standardelor impuse de lege pentru ONG-urile de utilitate publică ce desfășoară activități din sfera de competență a Ministerului Culturii și Identității Naționale.  – Răspunsul primit poate fi citit aici.
 6. Situaţia „comitetului a-politic” pentru gestionarea Programului Manifestărilor dedicate Centenarului. – Prin răspunsul (nr. SG 1889 din 3.5.2017), Secretariatul General al Guvernului comunică faptul că  au fost inițiate demersuri în vederea înființării acestui comitet și că acesta va avea în componența sa reprezentanți ai mediului academic și cultural. Răspunsul poate fi citit aici.
 7. Stadiul centralizării dedicate marcării Centenarului Primului Război Mondial şi aniversării Centenarului Marii Uniri. – Prin răspunsul (nr. SG 2042 din 11.5.2017) venit din partea Secretarului General al Guvernului, se comunică numărul de proiecte depuse și centralizarea lor (fiind comunicată valoarea atât în ron cât și în euro). Totodată, se specifică faptul că proiectele au fost solicitate unităților administrativ – teritoriale, ministerelor și universităților din țară, însă Departamentul Centenar nu e în măsură să evalueze aceste proiecte în vedere finanțării, neexistând criterii aprobate pentru selecția și evaluarea acestora. În acest sens, s-a instituit un grup de lucru interministerial a cărui rol este acela de evaluarea a proiectelor, acțiunilor și manifestărilor.În final, informează faptul că Departamentul Centenar a susținut propunerea legislativă Plx-466/2016, conform căreia se va înființa o comisie parlamentară comună dedicată Centenarului. Aceasta, împreună cu Departamentul Centenar și în colaborare cu Departamentul Cultură, Culte și Centenar din cadrul Administrației Prezidențiale, va finaliza până la data de 30 noiembrie 2017 Calendarul Național. Integral, răspunsul poate fi citit aici.
 8. Stadiul elaborării „Strategiei naționale de dezvoltare și promovare a turismului” și viziunea asupra turismului cultural. – Răspunsul nr. SG 3024 din 6.6.2017, din partea Ministerului Turismului, oferă informațiile solicitate. Acesta poate fi citit aici
 9. Beneficiari ai Legii 350/2017. –  Răspunsul primit poate fi citit aici.
 10. Verificarea activității și menținerea standardelor impuse de lege. – Răspunsul nr. SG 3124 din 12.6.2017, clarifică: numărul de organzaţii neguvernamentale, rolul Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social cu privire la acest aspect şi faptul că, în momentul de faţă, sunt în etapa de colectare a informaţiilor din partea ONG-urilor. Acesta poate fi citit integral aici.
 11. Corelarea europeană a evenimentelor.  În răspunsul nr. SG 3445 din 27.6.2017 din partea Secretariatului General al Guvernului sunt menționate anumite modificări în sensul completării Programului național al manifestărilor. Acesta poate fi citit integral aici.
 12. Încurajarea tinerilor creatori din România  – Răspunsul nr. SG 3445 din 27.6.2017 din partea Ministrului Culturii oferă detalii despre Startegia pentru cultură și patrimoniu național 2016 – 2022. Acesta poate fi citit integral aici.
 13. Situația bibliotecilor școlare.  – Răspunsul nr. SG 5560 din 20.11.2017 lămurește aspectele privind lecturile tinerilor și confirmă problema insuficienței personalului din bibliotecile școlare. Acesta poate fi citit integral aici.
 14. Contribuții ale PFA-urilor după schimbările Codului Fiscal – Răspunsul primit din partea Ministrului Muncii și Justiției Sociale, cu nr. SG 5982 din 13.12.2017vine numai pentru una dintre întrebările adresate, aducând lămuriri asupra felului în care se va calcula pensiile pentru care se plătesc contribuții pe drepturile de autor și activitățile independente. Acesta poate fi citit integral aici.
 15. Finanțarea instiuțiilor publice din România – Răspunsul cu nr. SG 38 din 8.1.2018 primit din partea Ministrului Culturii și Identității Naționale confirmă faptul că instituțiile subordonate au trimis Ministerului adrese privind problemele de natură financiară pe care le întâmpină și prezintă informații despre solicitările pentru fonduri suplimentare ale Teatrului Național ieșean și ale Operei Naționale Române Iași. Acesta poate fi citit integral aici.
 16. Bugetul culturii pe anul 2018 – Răspunsul primit din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu nr. SG 38 din 8.1.2018, prezintă faptul că pentru anul 2018, Ministerul Culturii a preconizat o creștere a bugetului cu aproximativ 50,4%, aici fiind incluse și fondurile destinate proiectelor dedicate Centenarului. Acesta poate fi citit integral aici. 
 17. Centenarul la Iași – Domnul Paul Claudiu Cotîrleț, Secretar de stat la Departamentul Identitate Națională-România Centenară, nu a răspuns acestei întrebări adresate de către senatorul USR Dan Lungu.
 18. Finanțarea revistelor uniunilor de creație din România, membre ANUC  – Răspunsul primit din partea Ministrului Culturii și Identității Naționale cu nr. SG 1756 din 16.4.2018 conține situația pe tipuri de cheltuieli alocate pentru revistele uniunilor de creatori, pentru anul 2017, cu mențiunea că răspunsul urmează să fie complegtat cu situațiile pentru anii anteriori. Acesta poate fi citit aici. 
 19. Tirajele revistelor uniunilor de creație din România, membre ANUC – Răspunsul cu nr. SG 3714 din 18.7.2018 primit din partea Ministrului Culturii și Identității Naționale oferă informațiile solicitate. Acesta poate fi citit aici. 
 20. Situația Programului național pentru achiziția de cărți și abonamente la reviste din categoria culturii scrise –Răspunsul cu nr. SG 3925 din 6.8.2018 din partea Ministrului Culturii și Identității Naționale nu oferă informațiile solicitate privind sumele alocate în ultimii trei ani acestui program, titlurile achiziționate și componența comisiei care stabilește titlurile propuse spre achiziție.  Răspunsul, care poate fi citit aici , este urmat de întrebarea nr. 1982 / a din  8.10.2018, în care informațiile cerute sunt, din nou, solicitate.
 21. Situația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, la nivelul județului Iași – Răspunsul cu nr. SG 3714 din 18.7.2018 din partea Ministrului Muncii și Justiției oferă informațiile solicitate. Acesta poate fi citit aici.
 22. Situația autorizațiilor de incendiu și sanitare de funcționare pentru școlile din Iași – Răspunsul cu nr. SG 5121 din 18.10.2018 primit din partea Ministrului Educației Naționale oferă informațiile solicitate, oferind numele unităților de învățământ din județul Iași care funcționează fără autorizații de incendiu și autorizații sanitare de funcționare. Acesta poate fi citit aici.
 23. Situația autobuzelor școlare, la nivelul județului Iași – Răspunsul cu nr. SG 5581 din 6.11.2018 primit din partea Ministerului Educației Naționale oferă informațiile solicitate. Acesta poate fi citit aici.
 24. Programele de integrare socială, la nivelul județului Iași – Răspunsurile cu nr. SG 5581 din 6.11.2018 din partea Ministrului Educației Naționale și Minstrului Muncii și Justiției Sociale oferă informațiile solicitate. Acestea pot fi citite aici și aici.
 25. Imposibilitatea de a participa la inițierea unui referendum a cetățenilor români din străinătate cu drept de vot
 26. Componența comisiei de stabilire a titlurilor și abonamentelor revistelor propuse pentru achiziție
 27. Situația proiectelor culturale dedicate aniversării Centenarului României, după prima sesiune de finanțare
 28. Modificările aprobate de Consiliul Național al Audiovizualului înaintea referendumului național pentru revizuirea Constituției. – Răspunsul primit poate fi citit aici.
 29. Situația profesorului Vasile Baghiu – Întrebarea a fost urmarea unui răspuns neclar al unei interpelări a senatorului USR Dan Lungu, care viza situația profesorului Vasile Baghiu. Răspunsul cu nr. SG 6019 din 22.11.2018 din partea Ministrului Educației Naționale nu oferă informațiile solicitate. Acesta poate fi citit aici.
 30. Vizita jurnaliștilor străini la Iași – Răspunsul cu nr. SG 5950 din 21.11.2018 primit din partea Ministrului Turismului pune la dispoziție programul jurnaliștilor străini din timpul derulării proiectului și oferă informații referitoare la tematica acestuia. Acesta poate fi citit aici.
 31. Finanțarea unităților de cult și salarizarea personalului clerical din fonduri publice – Răspunsul primit oferă informații numai potrivit Contului general anual de execuție a bugetului de stat și poate fi citit aici
 32. Monopolul editurii unice pe piața manualelor școlare
 33. Cheltuirea transparentă a banilor publici în cultură 
 34. Tranparență pentru banii publici în cultură
 35. Cheltuirea sumelor provenite din încasarea timbrului literar, cinematografic, teatral, musical, folcloric, al artelor plastic, al arhitecturii și de divertisment.

3.2. Interpelări

 1. Promovarea lecturii– Răspunsul primit poate fi citit aici
 2. Cuantumul indemnizației de merit– Răspunsurile primite pot fi citite: aiciaiciaici și aici.
 3. Situația parteneriatelor/acordurilor de cooperare ale consiliilor județene cu societatea civilă– Răspunsurile primite pot fi citite aici și aici
 4. Verificarea activității și menținerea standardelor impuse de lege la obținerea statutului de ONG de utilitate publică– Răspunsul primit poate fi citit aici.
 5. Proceduri standardizate pentru încheierea, derularea şi măsurarea impactului parteneriatelor / acordurilor de cooperare ale autorităţilor publice locale cu societatea civilă– Răspunsul primit poate fi citit aici
 6. Implicarea ONG-urilor şi operatorilor culturali independenţi în manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial şi Centenarului Marii Uniri. – Răspunsul primit poate fi citit aici.
 7. Iaşiul în Masterplanul investiţiilor în infrastructura de turism.– Răspunsul primit poate fi citit aici
 8. Autostrada Ungheni – Iaşi – Tg. Mureş şi observaţiile Curţii de Conturi– Răspunsul primit poate fi citit aici.
 9. Evaluarea unor rapoarte de management cultural– Răspunsurile primite pot fi citit aici și aici.
 10. Situația căminelor culturale– Răspunsul primit poate fi citit aici.
 11. Situația „Fondului Centenar”– Răspunsul primit poate fi citit aici
 12. Iașiul în Programul național de înființare de parcuri tehnologice– Răspunsul primit poate fi citit aici.
 13. Revitalizarea culturii în mediul rural şi soarta căminelor culturale– Răspunsul primit poate fi citit aici.
 14. Situaţia finanţării instituţiilor de cultură din România– Răspunsul primit poate fi citit aici.
 15. Situaţia de la Teatrul Odeon.– Răspunsul primit poate fi citit aici.
 16. Situația cinematografelor– Răspunsul primit poate fi citit aici.
 17. Impactul modificărilor Codului Fiscal asupra PFA-urilor – Răspunsul primit poate fi citit aici.
 18. Finanţarea producţiei de filme româneşti dedicate Centenarului Marii Uniri – Răspunsul primit poate fi citit aici.
 19. Sursele de finanţare pentru Fondul Cultural Naţional – Răspunsul primit poate fi citit aici.
 20. Creaţia contemporană susţinută de Direcţiile Judeţene pentru Cultură 
 21. Pregătirile pentru sezonul România-Franța – Răspunsul primit poate fi citit aici
 22. Participarea României la Festivalul Internațional de Artă EUROPALIA – Răspunsul primit poate fi citit aici.
 23. Oportunitatea înființării Teatrului Muzical “Ambasadorii” – Răspunsul primit poate fi citit aici
 24. Strategia uitată privind descentralizarea – Răspunsul primit poate fi citit aici.
 25. Situația manualelor unice – Răspunsul primit poate fi citit aici
 26. Un caz de management educațional defectuos în județul Neamț – Răspunsul primit poate fi citit aici
 27. Distribuția și veniturile din vânzări ale revistelor uniunilor de creație din România, membre ale ANUC
 28. Situație casa memorială a scriitorului Marin Preda, din Siliștea Gumești
 29. Situația privind evoluția Pestei Porcine Africane – Răspunsul primit poate fi citit aici.
 30. Analiza de opțiuni comandată de Ministerul Transporturilor
 31. Situația casei din Fălticeni în care a locuit Ion Creangă

I. 4. Declarații politice

 1. „Experiența FILIT de la Iași”
 2. „Suspiciuni de abuz în spatele demiterii actriței Dorina Lazăr de la conducerea Teatrului Odeon”
 3. „Criza consumului cultural”
 4. „Salvați căminele culturale!”
 5. „FILIT – profesionalism și independență politică locală”
 6. „De Centenar, istoria cade din picioare”
 7. „Autostrada Ungheni – Iași – Târgu-Mureș sau emoțiile aplicării unei legi”
 8. „Pentru revitalizarea turismului cultural local/regional”

II. Activitatea în circumscripție

II.1. Întâlniri cu cetățenii

1.1. Audiențe săptămînale la cabinetul parlamentar, în fiecare vineri, de la ora 10:00 până la 12:00.

1.2. Întâlnire pentru revitalizarea culturală a Iașului

Întâlnirea, la care au participat numeroși oameni din zona culturală, a avut drept rezultat crearea Coaliției Sectorului Cultural Independent Iași și o scrisoare deschisă adresată autoritorităților publice locale. Se solicita îmbunătățirea mecanismului de finanțări nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în domeniul culturii (existența mai multor sesiuni de finanțare, crearea unui mecanism simplu, clar și transparent pentru finanțarea artiștilor independenți și nu doar a asociațiilor și fundațiilor, crearea unui fond de mobilitate pentru artiștii din Iași și/sau pentru operele lor, în cadrul fondurilor destinate legii 350).

1.3. Follow Up: Întâlnire pentru revitalizarea culturală a Iașului 

Întâlnirea s-a concentrat în jurul a două teme de discuții: discuții pe baza scrisorii deschise și dezbaterea propunerii liberalilor (care a fost venit ca răspuns la aceasta) și discuții pe baza ghidului de finanțare propus de Consiliul Județean din Iași.La întâlnire au participat membrii coaliției, consilieri liberali și consilieri județeni din Comisia de Cultură, a Consiliului Județean Iași. Cu privire la propunerea de a acorda vouchere pentru cultură, se ajunge la concluzia că acestea nu vor încuraja actul de cultură de calitate, așadar ea rămâne la stadiul de idee. Concluzii legate de ghidul de finanțare nu se pot trage, însă se propun mai multe sesiuni de finanțare, o monitorizare mai bună a distribuției banilor (cu un feedback și rapoarte publice ale proiectelor) și se solicită o clarificare cu privire la finanțările artiștilor independenți.

1.4.  Întâlnire cu elevii şi profesorii din comuna Raducăneni, Judeţul Iaşi

Pe data de 11 martie, a fost desfășurată o vizită a şcoalii şi a căminului cultural. S-a discutat despre rolul culturii, importanţa lecturii şi problemele din comunitate: legate de bilbiotecă şi de căminul cultural.Această întâlnire a onorat promisiunea din campania electorală, aceea de a reveni între alegători pentru a vedea problemele din comunitate şi ce anume se poate face pe linie legislativă.

1.5. Consultare arheologie 

Pe data de 29 septembrie, la biroul parlamentar, am avut o întâlnire cu dl. Cătălin Hriban de la Academia Română. Așa am aflat de lipsa amenzilor din ultimii zece ani și de abuzurile existente la nivel de județ.Așadar, în urma acestei consultări, am reușit să aflăm minusurile actuale și să trasăm niște linii de direcție în vederea remedierii problemelor existente.

1.6. Vizita elevilor Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” la Parlament

Senatorul USR Dan Lungu a fost vizitat, la Palatul Parlamentului, de către un grup de 50 de copii ieșeni, elevi ai Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași. Aceștia, însoțiți de doamnele profesoare Elena Manuca și Vasilica Botezatu, au demarat această activitate în cadrul proiectului educațional „România centenară – repere ale unei geografii istorice și culturale”, proiect care s-a desfășurat în perioada 28 – 30 octombrie, 2018.

II.2. Inițiative de responsabilizare socială

Senatorul USR Dan Lungu a lansat un apel la dialog către profesorii de educație și cultură civică din școlile din Iași, întrucât disciplinele privind educația și cultura civică sunt unele dintre cele mai importante din curricula școlară când vine vorba despre pregătirea elevilor pentru a putea deveni cetățeni activi în societatea din care fac parte. În statele nordice, Danemarca sau Finlanda, astfel de discipline sunt principalul instrument prin care elevii învață drepturile și responsabilitățile pe care le au în societate, inclusiv importanța exercitării dreptului la vot.

Astfel, acesta a invitat profesorii să contacteze cabinetul parlamentar, sediu comun al parlamentarilor USR Dan Lungu și Cosette Chichirău, pentru a discuta felul în care vor avea loc întâlnirile cu elevii. Parlamentarii USR consideră că trebuie să existe o implicare cât mai mare a cabinetelor parlamentare în educația civică a tinerilor, fiindcă, printre altele, există o funcție insuficient explorată a cabinetelor – aceea de permite oricărei persoane de a participa activ la elaborarea legilor, prin sugestiile, informațiile și ideile lor.

II. 3. Proiecte

3.1. „Până hăt de carte!”

Proiectul este o campanie publică de strângere de carte pentru bibliotecile din mediul rural. A fost lansat alături de o serie de parteneri și voluntari. Dată fiind lipsa cronică de fonduri pentru achizițiile în bibliotecile din mediul rural, dar și scăderea dramatică a numărului de cititori din România, acest proiect vizează încurajarea lecturii în mediul rural ieșean și îmbunătățirea fondului de carte. Așadar, în tot acest demers se apelează la sprijinul comunității.

Din martie și până în prezent, un număr de 5 842 de cărţi au ajuns pe rafturile bibliotecilor din 16 comune ieşene.

 • pe data de 7 aprilie 2017, 410 cărți au ajuns la biblioteca din comuna Probota;
 • pe 26 mai 2017, 250 de cărți au fost donate bibliotecii din comuna Erbiceni;
 • pe data de 23 iunie 2017, 240 au ajuns în comuna Andrieșeni;
 • pe 20 iulie 2017, pe rafturile bibliotecii din Ciortești au ajuns 237 de cărţi;
 • pe 8 septembrie 2017, 270 de cărţi au fost donate bibliotecii din comuna Gorban;
 • pe 6 octombrie 2017, 223 au ajuns în comuna Moșna;
 • pe 17 noiembrie 2017, pe rafturile bibliotecii din Cotnari au ajuns 320 de cărţi;
 • pe 16 decembrie 2017, la Răducăneni au fost donate 390 de cărţi;
 • pe 3 februarie 2018, la Sinești au fost donate 405 de cărți;
 • pe 17 martie 2018, la Popești au fost donate 417 cărți;
 • pe 21 aprilie 2018, la Deleni au fost donate 455 de cărți;
 • pe 19 mai, la Dumești au fost donate 478 de cărți;
 • pe 16 iunie 2018, la Dobrovăț au fost donate 533 de cărți;
 • pe 21 iulie 2018, la Grajduri au fost donate 491 de cărți;
 • pe 20 octombrie 2018, la Românești au fost donate 346 de cărți;
 • pe 10 noiembrie 2018, la Movileni au fost donate 377 de cărți.

IMPACTUL PROIECTULUI ÎN PRESĂ/ MEDIUL ONLINE

La început, impactul în mass – media nu a fost atât de puternic, informații fiind preluată doar de 6 site-uri și ziare locale, cărora li s-au adăugat și publicații precum nu  Agenția de carte, Amos News, România pozitivă sau Ceașca de cultură.

Ulterior, aparițiile în presă au fost următoarele:

În urma fiecărei donații, informațiile au fost postate atât pe pagina de Facebook a proiectului cât şi pe site.

3.2. „Ieșeni, împreună facem legea!”    

„Ieșeni, împreună facem legea!” este o campanie în derulare, ce vine ca o continuare și completare a inițiativei cetățenești „Fără penali în funcții publice” și implică faptul că oricine poate propune idei ce pot fi luate în calcul, ameliorate și aduse într-o formă care să poată fi trimise la Parlamentul României.

Ideile oricărui cetățean pot fi trimise prin intermediul:

 • Paginii de facebook Ieșeni, împreună facem legea!
 • E-mail: cabinet.senator.danlungu@gmail.com.
 • Poștă: str. Grigore Ureche nr. 3, Bl. Walter Mărăcineanu, Mezanin, Iași

Dan Lungu: „Mă interesează care sunt problemele comunității, ale cetățenilor pe care îi reprezint, iar cetățenii pot face mai mult decât să-și semnaleze nemulțumirile și problemele, pot participa cu sugestii și propuneri la îmbunătățirea legilor, iar eu vreau să fiu și în acest sens vocea lor. Nu e simplu să schimbi o lege, și e normal să fie așa, dar merită încercat, merită înaintate inițiative și deschise discuții. Din experiența cotidiană, familială sau profesională, oamenii își dau seama care sunt unghiurile moarte sau efectele aberante ale unor legi, care sunt reglementările care ne-ar putea face viața mai bună. Efectele negative trebuie corectate, însă pentru asta trebuie făcute cunoscute”.

IMPACTUL PROIECTULUI ÎN PRESĂ/ MEDIUL ONLINE

Până în prezent, informațiile despre campanie au fost preluate de publicații din presa locală precum Ziarul de Iași, Viva FM Iași, Zile și Nopți sau Jurnal Virtual și de pagina oficială a USR România.

II. 4. Revitalizarea culturii în mediul rural

4.1. Proiectul „Până hăt de carte!”, o campanie publică de strângere de carte pentru bibliotecile din mediul rural, lansată în luna aprilie a anului 2017 și aflată încă în desfășurare. Dată fiind lipsa cronică de fonduri pentru achizițiile în bibliotecile din mediul rural, dar și scăderea dramatică a numărului de cititori din România, acest proiect vizează încurajarea lecturii în mediul rural ieșean și îmbunătățirea fondului de carte. Așadar, în tot acest demers se apelează la sprijinul comunității, lucrîndu-se alături de parteneri și voluntari.

4.1. Începând cu data de 19 mai, în parteneriat cu Institutul de Cercetare al Academiei Române, biroul parlamentar a început o cercetare cu privire la situația căminelor culturale din județul Iași. Rezultatul acestei cercetări se va finaliza cu depunerea unor proiecte finanțabile pentru îmbunătățirea  situației și revitalizarea culturii rurale. Astfel, către toate primăriile a fost trimis un chestionar, până în momentul de față primind 56 de răspunsuri dintr-un total de 92.

4.2. Pe 26 noiembrie, senatorul USR Dan Lungu a trimis tuturor primarilor din județul Iași  o scrisoare deschisă, prin intermediul căreia i-a invitat pe aceștia să ia inițiativă și să participe în mod direct la revitalizarea culturii în comunele pe care le guvernează. Astfel, îndemnul a fost ca primarii să întocmească, pe baza bugetelor anului 2019, Programe pentru acordarea de finanțări nerambursabile, aplicând Legea 350/2005 (lege care vizează regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de interes general și care pot fi accesate atât de asociații și fundații, cât și de către persoane fizice – fără scop patrimonial).


III.  Relaţia cu ONG-urile

III.1. Întâlnirea organizată de FONSS

Întâlnirea a avut loc pe data de 03.03.2017 și a fost organizată de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS), la Prefectura Iași. Aceasta a avut ca subiect dialogul privind tăierea subvențiilor pentru servicii sociale, prin Ordinele 109/31.01.2017 și 275/28.02.2017 – ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

În urma acestei întâlniri s-a hotărât formularea unei întrebări către Ministrul Muncii și Justitiei Sociale, cu privire la tăierea subvențiilor. Ulterior, răspunsul primit de la minister în data de 27 martie a fost transmis către FONSS.

III. 2. Reprezentare în Consiliul Judeţean Iaşi

Biroul Parlamentar a fost reprezentat de domnul Sebastian Ghica (consilier) la toate cele trei dezbateri desfășurate în perioada martie – aprilie. Acestea au avut drept tematică ghidurile de finanţare pe Legea 350/2006. Dezbaterile au fost organizate de către Consiliul Judetean Iaşi şi în cadrul lor au participat mai multe ONG-uri interesate să aplice pentru a obține această finanțare. Dezbaterile au vizat o serie de amendamente la ghidurile de finanţare – amendamente completate şi susţinute de Biroul Parlamentar al Senatorului Dan Lungu.


IV. SOS Patrimoniu

IV. 1. „Fructul soarelui”

O operă de artă creată în 1979 de sculptorul George Apostu, „Fructul soarelui”, este folosită drept stâlp de susținere pentru operatorii de cablu și sârmele de rufe întinse de localnici. Pe data de 21.08. 2018, senatorul USR Dan Lungu a trimis o scrisoare deschisă către Consiliul Județean Constanța, cerând remedierea urgentă a acestei situații.

sursă foto: Petru Bejan

„Înțeleg că dintr-un buget rușinos alocat culturii, 0,1% din PIB, este greu să restaurezi multitudinea de monumente aflate în dificultate sau să încurajezi, așa cum ar merita, creația vie, contemporană, însă este de neiertat când nepăsarea se adaugă condițiilor vitrege în care supraviețuiește cultura. Este trist că nu prețuim și nu păstrăm nici ceea ce avem. Dacă nu suntem în stare să facem mai mult, măcar să ne purtăm cu respect și responsabilitate. În urma acestui semnal de alarmă, sper să auzim vești bune de la Constanța”, a declarat Dan Lungu în scrisoarea deschisă trimisă autorităților locale.

IV.2. Casa în care s-a născut Marin Preda

Casa în care s-a născut scriitorul Marin Preda, din Siliștea Gumești, se află într-o stare avansată de degradare și e aproape gata să se prăbușească. Senatorul USR Dan Lungu a adresat, în ședința Senatului din data de 08.10.2018, o interpelare Ministrului Culturii și Identității Naționale solicitând să fie prezentate, punctual, măsurile care vor fi luate pentru salvarea acestui important monument istoric și cultural. Totodată, semnalul de alarmă al senatorului a fost dublat și prin scrierea și trimiterea unei scrisori deschise către autoritățile locale competente, în grija căruia se află clădirea – Președintelui Consiliului Județean Teleorman, Ionel-Dănuț Cristescu și Consilierilor din Consiliul Județean Teleorman.

sursă foto: Adriana Dogaru

Prezentarea interpelării în Ședința Senatului

„Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, vă scriu acest mesaj în calitate de senator al României, de membru al comunității culturale din această țară, dar în primul rând în calitate de cetățean revoltat. Vă solicit să luați toate măsurile care țin de administrația dumneavoastră pentru a remedia situația și a afla cum a ajuns în această stare casa în care scriitorul Marin Preda s-a născut, deși ea figurează pe lista monumentelor istorice din Teleorman a Institutului Național al Patrimoniului (TR-IV-m-B-14522).”, a declarat Dan Lungu în scrisoarea deschisă trimisă autorităților locale.

IV. 3. Casa în care s-a născut Constantin Brâncuși 

În luna octombrie a acestui an, casa în care s-a născut sculptorul Constantin Brâncuși a căzut pradă neglijenței instituțiilor statului în grija cărora s-a aflat și, astfel, s-a prăbușit. Dat fiind faptul că monumentul se afla în posesia unui proprietar absolut dezinteresat de valoarea ei, care nu a împiedicat în niciul fel avansarea treptată către ruină a clădirii, senatorul USR Dan Lungu a trimis, pe data de 16.10.2018, o adresă Directorului executiv al Direcției Județene pentru Cultură, Gorj, Pompiliu Grigore Ciolacu, oferindu-și sprijinul pentru rezolvarea situației și cerându-le autorităților să identifice problema, pentru ca împreună să reușească să împiedice repetarea unor astfel de dezastre culturale.

sursă foto: Alin Ion, Adevărul

„Întrucât, conform informațiilor prezente în presă, am constatat că în ultimii ani clădirea s-a aflat în posesia unui proprietar dezinteresat de valoarea ei, vreau să menționez că dacă dumneavoastră considerați că vreo modificare legislativă vă poate fi de folos în rezolvarea unor situații similare, vă rog să îmi transmiteți care anume ar fi aceea.”, a menționat Dan Lungu în adresa trimisă autorităților locale.

IV. 4. Casa în care s-a născut Vasile Alecsandri

Casa în care s-a născut scriitorul Vasile Alecsandri se află într-o stare avansată de degradare și, conform informațiilor din presa locală, nu pare să mai reziste o perioadă îndelungată în stadiul în care se află, dacă o restaurare întârzie să apară.  Deși casa este momentan proprietate privată, conform informațiilor oferite de reprezentanții presei, Consiliul Local a avut numeroase încercări de a intra în posesia ei și de a o recondiționa. Prima dintre ele datează din anul 2007, atunci când Consilul Local „a primit suma de 82.000 de RON pentru documentația renovării clădirilor istorice și de patrimoniu, dar autoritățile locale nu au realizat documentația cu pricina, care includea și acest imobil”.

Astfel, senatorul USR Dan Lungu a trimis, pe data de 16.10.2018, o adresă autorităților locale, pentru a-și arăta sprijinul în rezolvarea problemei și pentru a le solicita acestora informații în legătură cu motivele din cauza cărora clădirea se află într-o asemenea condiție.

sursă foto: Ioana Dănilă, Deșteptarea

„Întrucât aceste demersuri nu au avut nicio finalitate, în ultimii ani clădirea a continuat să își avanseze starea de degradare. Domnilor și doamnelor consilieri, vă scriu în calitate de membru al Comisiei pentru Cultură și Media a Senatului României pentru a vă oferi sprijinul meu și pentru a afla care anume sunt piedicile care stau în calea procesului de restaurare a acestei casei. Dacă dumneavoastră considerați că vreo modificare legislativă vă poate fi de folos în soluționarea acestei probleme, vă rog să îmi transmiteți care anume ar fi aceea, pentru a facilita și grăbi procesul de transformare a acestui monument de patrimoniu într-o casă memorială a scriitorului Vasile Alecsandri.”, a scris Dan Lungu în adresa trimisă către Primarul Municipiului Bacău, Cosmin Necula și Consilierii din Consiliul Local al Municipiului Bacău.

IV. 5. Casa din Fălticeni în care a locuit Ion Creangă

Întrucât, în luna noiembrie a acestui an, conform presei locale, un tânăr aflat la volan a provocat un accident și a distrus astfel cerdacul casei din Fălticeni în care a locuit scriitorul Ion Creangă în timp ce studia la Școala de Catiheți din Fălticeni, senatorul USR Dan Lungu a adresat o interpelare Ministrului Culturii și Identității Naționale. Interpelarea sa a făcut referire și la faptul că, în anul 2014, presa prezenta faptul că în urma unei ploi torențiale, unul dintre pereții casei s-a prăbușit, iar un proces de restaurare al clădirii încă întârzie și astăzi să apară. Semnalul de alarmă a fost dublat prin trimiterea unei adrese Directorului executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Suceava, Aurel Buzincu, pe data de 19.11.2018, în care senatorul USR Dan Lungu și-a arătat sprijinul față de grăbirea procesului de restaurare și de remediere a situațiilor similare.

sursă foto: Ziare.com

Prezentarea interpelării în Ședința Senatului

„După cum deja probabil ați aflat ,  tot în an Centenar, pradă neglijenței și dezinteresul instituțiilor statului a căzut și casa memorială a marelui sculptor Constantin Brâncuși. Nu putem lăsa această catastrofă culturală să se repete și ne vedem obligați să acționăm cât mai rapid. Astfel, pentru a accelera acest proces de salvare a clădirii, vă rog să-mi spuneți care au fost măsurile pe care actualul proprietar al casei le-a luat în ceea ce privește renovarea sau restaurarea clădirii și dacă au existat anumite sancțiuni date acestuia, dată fiind neglijența cu care continuă să trateze un monument istoric atât de important. Totodată, aș vrea  să menționez că, dacă dumneavoastră considerați că vreo modificare legislativă vă poate fi de folos în rezolvarea cu celeritate a acestei situații, vă rog să îmi transmiteți care anume ar fi aceea.”, a menționat Dan Lungu în adresa trimisă autorităților locale.

IV. 6. Casa lui Aron Pumnul din Cernăuți, Ucraina

În cadrul simpozionului dedicat Centenarului Marii Uniri organizat la Mănăstirea Putna de Fundația „Credință și creație”, participanții din Cernăuți au semnalat faptul că la ei, în Cernăuți, se află Casa lui Aron Pumnul, care este într-o stare de degradare avansată și stă să se prăbușească. Acest semnal al lor a fost cu atât mai grav cu cât, luna noiembrie a anului 2014, în cadrul ședinței de Guvern din data de 11, Guvernul României a adoptat la propunerea Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, o hotărâre de guvern pentru finanțarea unui proiect numit chiar „Reparația capitală a casei memoriale Aron Pumnul din Cernăuți, Ucraina”, proiect care avea în plan și amenajarea unui muzeu literar-memorial dedicat poetului „Mihai Eminescu”.

Astfel, senatorul USR Dan Lungu a prezentat, în ședința Senatului din data de 26.11.2018, o interpelare Ministerului Afacerilor Externe, pentru a solicita informații referitoare la hotărârea de guvern adoptată în anul 2014 și la măsurile care vor fi luate pentru restaurarea imediată a casei.

sursă foto: Cosmin Țîntă

V. Ecouri în presă

V.1. Comunicate de presă

1.1. „Până hăt de carte!” – campanie de strângere de carte pentru bibliotecile din mediul rural;

1.2.  „Până hăt de carte!”, la biblioteca din Probota;

1.3. „Până hăt de carte”, la biblioteca din comuna Erbiceni;

1.4. „Până hăt de carte!”, la biblioteca din Andrieșeni;

1.5. „Până hăt de carte!”, la biblioteca din Ciortești;

1.6. „Până hăt de carte!”, 270 de cărți donate bibliotecii din comuna Gorban;

1.7. „Până hăt de carte!“, 223 de cărți donate bibliotecii din comuna Moşna;

1.8. „Până hăt de carte!” la Cotnari;

1.9. „Până hăt de carte!” la Răducăneni;

1.10. O operă a sculptorului George Apostu, folosită ca stâlp de susținere pentru sârme de rufe și cabluri de telefonie;

1.11. Ministerul Culturii nu consideră prioritară achiziția de cărți pentru bibliotecile publice;

1.12. Casa în care s-a născut scriitorul Marin Preda, ajunsă ruină;

1.12. USR Iași a deschis două filiale noi, în comunele Ungheni și Belcești;

1.13. La un an de proiect: „Până hăt de carte!” a ajuns la biblioteca din comuna Popești, cu o donație de 417 cărți;

1.14. Ieșeni, împreună facem legea!”, inițiativă lansată de senatorul USR Dan Lungu;

1.15. „Până hăt de carte!” a ajuns la biblioteca din comuna Românești cu peste 300 de cărți.

1.16. Casa lui Preda va cădea în curând – trei întrebări pentru Dan Lungu;

V.2. Conferințe de presă

2.1. Echipa Uniunea Salvați România (USR) Iași a organizat pe data de 19.10.2018 o conferință de presă. La eveniment au participat Cosette Chichirău, deputat USR Iași, Dan Lungu, senator USR Iași, Silviu Gurlui, președintele filialei municipale Iași și Eugen Neagu, vicepreședinte al filialei Iași. Acestora li s-au alăturat și reprezentanți ai filialelor locale din județ, precum Marian Curmei, președintele filialei Holboca, Iulian Florin Bucșa, vicepreședintele filialei Pașcani, Antăluță Costel și vicepreședintele filialei Mircești.

Primul subiect abordat de către membrii echipei a fost extinderea USR în județul Iași. „Credem că în contextul actual, în care democrația din România suferă din ce în ce mai mult, în contextul în care se dau ordonanțe prin care statul de drept este amenințat, este foarte important ca singurul partid corect din România, care are oameni fără probleme penale, să se extindă. Astfel, România va rămâne un stat european, o țară cu șanse de dezvoltare, o țară democratică”, a declarat Cosette Chichirău, deputat USR Iași.

În mai puțin de un an, USR a construit în județul Iași zece filiale, urmând ca, în viitorul apropiat, numărul acestora să crească. „Dacă mă întreba cineva acum un an despre extinderea USR în mediul rural, spuneam că este imposibil: «USR-ul, care este partid de elitiști, de IT-iști și de oameni cu doctorat, ce să caute ei la țară?». E un mesaj foarte important de transmis, prin faptul că existăm și acolo: suntem un partid cu aderență și în mediul rural și suntem foarte ancorați în realitatea imediată. Știm că sunt nevoi și înțelegem ce se întâmplă și acolo”, a adăugat Dan Lungu, senator USR Iași. Prin intermediul acestor filiale, USR Iași își propune să îi ajute pe cetățenii care se confruntă cu probleme în administrația locală sau cu companiile de gaz, apă și canalizare, oferindu-leasistență juridică. Pentru a beneficia de acest ajutor, cetățenii pot apela numărul de telefon: 0744.122.866.