Raport de activitate decembrie 2016 – septembrie 2020

Raport de activitate Dan Lungu


ilustrație realizată de Dan Perjovschi

I. Activitatea parlamentară

I. 1. Obiective asumate

 1. Strategii culturale

1.1. Obligativitatea elaborării de strategii culturale de sine stătătoare la nivel de municipiu și de județ, votate și bugetate

1.2. Impunerea prin lege a obligativității de a realiza un studiu privind consumul de cultură o dată la 5 ani, necesar atât elaborării strategiilor, cât și măsurării impactului (Barometru de cultură ca bază a strategiilor)

 1. Sprijinirea dezvoltării tuturor domeniilor culturale

2.1. Realizarea unui fond de mobilitate pentru artiștii independenți și pentru operele acestora

2.2. Redefinirea relației dintre școală și cultura contemporană (literatură, film, muzică). Noi practici de educație estetică

 1. Cultură sustenabilă în rural și urban

3.1. Strategii culturale la nivel de județ cu o componentă specifică pentru mediul rural, cu accent pe revitalizarea căminelor culturale sătești, a bibliotecilor și a muzeelor locale

3.2. Sprijinirea și crearea unor Agenții/Fundații ale Fondului Cultural Local finanțate din bugetele destinate culturii de către Consiliul Local și Consiliul Județean, cu condiția ca proiectele finanțate de către acestea să servească strategiilor culturale deja adoptate de către cele două autorități publice

 1. Transparentizare și eficientizare

4.1. Crearea de mecanisme/proceduri pentru cheltuirea transparentă și eficientă a banilor publici în cultură la nivel local și pentru creșterea impactului proiectelor finanțate

4.2. Îmbunătățirea legislației privind managementului în instituțiile publice de cultură și privind finanțarea proiectelor culturale

 1. Pentru Iași

5.1. Creșterea vitalității culturale a Iașului printr-o strategie de încurajarea a activității asociațiilor culturale, a industriilor creative și a artiștilor independenți. Găsirea unor mecanisme prin care asociațiile și artiștii independenți să poată beneficia de resursele culturale ale instituțiilor publice subutilizate de acestea

5.2. Susținerea unor cauze stringente, cum e sala de concerte pentru Filarmonica din Iași

5.3. Susținerea unor obiective cheie de dezvoltare regională, precum autostrada Ungheni – Iași – Tg. Mureș, spitalul regional de urgență

I.2. Inițiative legislative

 1. Proiect pentru modificarea legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe de autorPlx nr. 208/2017 – recunoașterea drepturilor de coautor a autorilor imaginii în cadrul operei audiovizuale
 2. Proiect pentru modificarea legii nr. 350  privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
 3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură
 4. Propunere legislativă pentru declararea municipiului Iași „Oraș – martir al Revoluției din Decembrie 1989”
 5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.186 din 9 mai 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise

Semnatar al următoarelor iniţiative legislative:

 1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
 2. Propunere legislativă privind conținutul de acizi graşi trans-nesaturaţi (AGTN) în produsele alimentare destinate consumului uman .
 3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990.
 4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor primative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
 5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României.
 6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe dreptului de autor
 7. Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
 9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.
 10. Propunere legislativă pentru abrogarea articolelor 49 şi 50 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.
 11. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi a Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
 12. Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piaţă şi stimularea creării de noi locuri de muncă.
 13. Propunere legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale.
 14. Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor.
 15. Propunere legislativă pentru modificarea art.168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
 16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
 17. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.
 18. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.
 19. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanante.
 20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
 21. Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
 22. Propunere legislativă pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.
 23. Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Depozitului Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice.
 24. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 25. Propunere legislativă pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 26. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
 27. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
 28. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
 29. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990.
 30. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
 31. Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 32. Propunere legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 33. Propunere legislativă pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 34. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată
 35. Propunere legislativă privind autorizaţia sanitară de funcţionare pentru cabinetele mobile de medicină dentară
 36. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale
 37. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, şi pentru completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului
 38. Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 39. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 40. Propunere legislativă pentru completarea Legii 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 41. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial Nr. 540 din 20 iulie 2015, cu modificările şi completările următoare
 42. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 43. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
 44. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 45. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
 46. Propunere legislativă pentru modificarea art.168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.
 47. Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002.
 48. Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale.
 49. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.
 50. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului
 51. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
 52. Propunere legislativă privind combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul a autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale
 53. Propunere legislativă pentru modificarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 54. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 55. Propunere legislativă pentru Programul Naţional Prima Lumină
 56. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 57. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 58. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni
 59. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului şi publicităţii imobiliare
 60. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
 61. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
 62. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 63. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi pentru modificarea Legii nr.169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 64. Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 65. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în România Nr.466/2004
 66. Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic la distanţă
 67. Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2003 – Legea minelor
 68. Propunere legislativă pentru modificarea art.207 şi 213 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
 69. Propunere legislativă Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului
 70. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 71. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – REPUBLICARE
 72. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – REPUBLICARE
 73. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare
 74. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
 75. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.257 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
 76. Propunere legislativă pentru modificarea art.116, alin.(1), lit.c din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe
 77. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea art.214 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
 78. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56 din 25 noiembrie 2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București
 79. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.123/2011 a energiei electrice şi gazelor naturale
 80. Propunere legislativă Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului
 81. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
 82. Propunere legislativă pentru declararea municipiului Iași ”Oraș – martir al Revoluției din Decembrie 1989”
 83. Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de etolog
 84. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
 85. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.186 din 9 mai 2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise
 86. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
 87. Propunere legislativă pentru modificarea pct.21 al Anexei nr.1 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic
 88. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
 89. Propunere legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 90. Propunere legislativă privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale din România
 91. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
 92. Propunere legislativă privind prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia
 93. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reglementarea publicității în perioada de epidemie declarată și pentru modificarea unor acte normative
 94. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.28/2009 privind registrul agricol

I.3. Interpelări și întrebări

3.1. Întrebări:

 1. Autostrada Ungheni –Iaşi – Tg. Mureş. – Răspunsurile primite din partea Ministerului Finanțelor Publice (nr. SG 1180 din 17.3.2017) și Ministerul Transporturilor (nr. SG 1302 din 24.3.2017) au clarificat următoarele aspecte:programul și stadiile de implementare pentru cele trei secțiuni (Autostrada Tg. Mureș – Ditrău, Autostrada Ditrău – Tg. Neamț, Autostrada Tg. Neamț – Iași), precum și sursele de finanțare pentru anul 2017 și prezentarea calendarului pentru realizarea investițiilor. Acestea pot fi citit aici și aici.
 2. Criteriile de selecție a ONG-urilor care au primit subvenții acordate în baza Legii nr. 34/1998. – Răspunsul primit din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale (nr. SG 1396 din 30.3.2017) oferă un număr al listei unităților de asistență socială care întocmesc un punctaj între 60 și 90 de puncte, lista în baza căreia s-au elaborat și aprobat încheierea convențiilor provizorii pentru lunile ianuarie, februarie și martie-decembrie(cu detaliere a cuantumului de lei, număr de unități de asistență socială și număr de punctaje) etc. Acesta poate fi citit aici.
 3. Centenarul Primului Război Mondial la Iaşi. – Prin răspunsul primit, din partea Secretarului General al Guvernului (nr. SG 1439 din 3.4.2017), se comunică întregul Calendar Național de manifestări. Răspunsul poate fi citit aici.
 4. Verificarea activităţii şi menţinerea standardelor impuse de lege pentru ONG-urile de utilitate public care desfăşoară activităţi din sfera de competenţă a Ministerului Educaţiei. – Prin răspunsul (nr. SG 1838 din 27.4.2017) primit din partea Ministerului Educației Național se lămuresc aspectele solicitate. Acesta poate fi citit aici.
 5. Verificarea activității și a respectării standardelor impuse de lege pentru ONG-urile de utilitate publică ce desfășoară activități din sfera de competență a Ministerului Culturii și Identității Naționale.  – Răspunsul primit poate fi citit aici.
 6. Situaţia „comitetului a-politic” pentru gestionarea Programului Manifestărilor dedicate Centenarului. – Prin răspunsul (nr. SG 1889 din 3.5.2017), Secretariatul General al Guvernului comunică faptul că  au fost inițiate demersuri în vederea înființării acestui comitet și că acesta va avea în componența sa reprezentanți ai mediului academic și cultural. Răspunsul poate fi citit aici.
 7. Stadiul centralizării dedicate marcării Centenarului Primului Război Mondial şi aniversării Centenarului Marii Uniri. – Prin răspunsul (nr. SG 2042 din 11.5.2017) venit din partea Secretarului General al Guvernului, se comunică numărul de proiecte depuse și centralizarea lor (fiind comunicată valoarea atât în ron cât și în euro). Totodată, se specifică faptul că proiectele au fost solicitate unităților administrativ – teritoriale, ministerelor și universităților din țară, însă Departamentul Centenar nu e în măsură să evalueze aceste proiecte în vedere finanțării, neexistând criterii aprobate pentru selecția și evaluarea acestora. În acest sens, s-a instituit un grup de lucru interministerial a cărui rol este acela de evaluarea a proiectelor, acțiunilor și manifestărilor.În final, informează faptul că Departamentul Centenar a susținut propunerea legislativă Plx-466/2016, conform căreia se va înființa o comisie parlamentară comună dedicată Centenarului. Aceasta, împreună cu Departamentul Centenar și în colaborare cu Departamentul Cultură, Culte și Centenar din cadrul Administrației Prezidențiale, va finaliza până la data de 30 noiembrie 2017 Calendarul Național. Integral, răspunsul poate fi citit aici.
 8. Stadiul elaborării „Strategiei naționale de dezvoltare și promovare a turismului” și viziunea asupra turismului cultural. – Răspunsul nr. SG 3024 din 6.6.2017, din partea Ministerului Turismului, oferă informațiile solicitate. Acesta poate fi citit aici
 9. Beneficiari ai Legii 350/2017. –  Răspunsul primit poate fi citit aici.
 10. Verificarea activității și menținerea standardelor impuse de lege. – Răspunsul nr. SG 3124 din 12.6.2017, clarifică: numărul de organzaţii neguvernamentale, rolul Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social cu privire la acest aspect şi faptul că, în momentul de faţă, sunt în etapa de colectare a informaţiilor din partea ONG-urilor. Acesta poate fi citit integral aici.
 11. Corelarea europeană a evenimentelor.  În răspunsul nr. SG 3445 din 27.6.2017 din partea Secretariatului General al Guvernului sunt menționate anumite modificări în sensul completării Programului național al manifestărilor. Acesta poate fi citit integral aici.
 12. Încurajarea tinerilor creatori din România  – Răspunsul nr. SG 3445 din 27.6.2017 din partea Ministrului Culturii oferă detalii despre Startegia pentru cultură și patrimoniu național 2016 – 2022. Acesta poate fi citit integral aici.
 13. Situația bibliotecilor școlare.  – Răspunsul nr. SG 5560 din 20.11.2017 lămurește aspectele privind lecturile tinerilor și confirmă problema insuficienței personalului din bibliotecile școlare. Acesta poate fi citit integral aici.
 14. Contribuții ale PFA-urilor după schimbările Codului Fiscal – Răspunsul primit din partea Ministrului Muncii și Justiției Sociale, cu nr. SG 5982 din 13.12.2017vine numai pentru una dintre întrebările adresate, aducând lămuriri asupra felului în care se va calcula pensiile pentru care se plătesc contribuții pe drepturile de autor și activitățile independente. Acesta poate fi citit integral aici.
 15. Finanțarea instiuțiilor publice din România – Răspunsul cu nr. SG 38 din 8.1.2018 primit din partea Ministrului Culturii și Identității Naționale confirmă faptul că instituțiile subordonate au trimis Ministerului adrese privind problemele de natură financiară pe care le întâmpină și prezintă informații despre solicitările pentru fonduri suplimentare ale Teatrului Național ieșean și ale Operei Naționale Române Iași. Acesta poate fi citit integral aici.
 16. Bugetul culturii pe anul 2018 – Răspunsul primit din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu nr. SG 38 din 8.1.2018, prezintă faptul că pentru anul 2018, Ministerul Culturii a preconizat o creștere a bugetului cu aproximativ 50,4%, aici fiind incluse și fondurile destinate proiectelor dedicate Centenarului. Acesta poate fi citit integral aici. Înregistrarea video a intervenției poate fi urmărită aici.
 17. Centenarul la Iași – Domnul Paul Claudiu Cotîrleț, Secretar de stat la Departamentul Identitate Națională-România Centenară, nu a răspuns acestei întrebări adresate de către senatorul USR Dan Lungu.
 18. Finanțarea revistelor uniunilor de creație din România, membre ANUC  – Răspunsul primit din partea Ministrului Culturii și Identității Naționale cu nr. SG 1756 din 16.4.2018 conține situația pe tipuri de cheltuieli alocate pentru revistele uniunilor de creatori, pentru anul 2017, cu mențiunea că răspunsul urmează să fie complegtat cu situațiile pentru anii anteriori. Acesta poate fi citit aici. 
 19. Tirajele revistelor uniunilor de creație din România, membre ANUC – Răspunsul cu nr. SG 3714 din 18.7.2018 primit din partea Ministrului Culturii și Identității Naționale oferă informațiile solicitate. Acesta poate fi citit aici. 
 20. Situația Programului național pentru achiziția de cărți și abonamente la reviste din categoria culturii scrise –Răspunsul cu nr. SG 3925 din 6.8.2018 din partea Ministrului Culturii și Identității Naționale nu oferă informațiile solicitate privind sumele alocate în ultimii trei ani acestui program, titlurile achiziționate și componența comisiei care stabilește titlurile propuse spre achiziție.  Răspunsul, care poate fi citit aici , este urmat de întrebarea nr. 1982 / a din  8.10.2018, în care informațiile cerute sunt, din nou, solicitate. Înregistrarea video a intervenției poate fi urmărită aiciÎnregistrarea video a intervenției poate fi urmărită aici.
 21. Situația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, la nivelul județului Iași – Răspunsul cu nr. SG 3714 din 18.7.2018 din partea Ministrului Muncii și Justiției oferă informațiile solicitate. Acesta poate fi citit aici.
 22. Situația autorizațiilor de incendiu și sanitare de funcționare pentru școlile din Iași – Răspunsul cu nr. SG 5121 din 18.10.2018 primit din partea Ministrului Educației Naționale oferă informațiile solicitate, oferind numele unităților de învățământ din județul Iași care funcționează fără autorizații de incendiu și autorizații sanitare de funcționare. Acesta poate fi citit aici.
 23. Situația autobuzelor școlare, la nivelul județului Iași – Răspunsul cu nr. SG 5581 din 6.11.2018 primit din partea Ministerului Educației Naționale oferă informațiile solicitate. Acesta poate fi citit aici.
 24. Programele de integrare socială, la nivelul județului Iași – Răspunsurile cu nr. SG 5581 din 6.11.2018 din partea Ministrului Educației Naționale și Minstrului Muncii și Justiției Sociale oferă informațiile solicitate. Acestea pot fi citite aici și aici.
 25. Imposibilitatea de a participa la inițierea unui referendum a cetățenilor români din străinătate cu drept de vot
 26. Componența comisiei de stabilire a titlurilor și abonamentelor revistelor propuse pentru achiziție
 27. Situația proiectelor culturale dedicate aniversării Centenarului României, după prima sesiune de finanțare
 28. Modificările aprobate de Consiliul Național al Audiovizualului înaintea referendumului național pentru revizuirea Constituției. – Răspunsul primit poate fi citit aici. Înregistrarea video a materialului poate fi urmărită aici.
 29. Situația profesorului Vasile Baghiu – Întrebarea a fost urmarea unui răspuns neclar al unei interpelări a senatorului USR Dan Lungu, care viza situația profesorului Vasile Baghiu. Răspunsul cu nr. SG 6019 din 22.11.2018 din partea Ministrului Educației Naționale nu oferă informațiile solicitate. Acesta poate fi citit aici.
 30. Vizita jurnaliștilor străini la Iași – Răspunsul cu nr. SG 5950 din 21.11.2018 primit din partea Ministrului Turismului pune la dispoziție programul jurnaliștilor străini din timpul derulării proiectului și oferă informații referitoare la tematica acestuia. Acesta poate fi citit aici.
 31. Finanțarea unităților de cult și salarizarea personalului clerical din fonduri publice – Răspunsul primit oferă informații numai potrivit Contului general anual de execuție a bugetului de stat și poate fi citit aici
 32. Monopolul editurii unice pe piața manualelor școlare  Răspunsul primit oferă sumar răspunsuri la întrebările adresate, menționând că manualele care au conținut greșeli sunt subiectul unei anchete. El poate fi citit aici.
 33. Situația manualelor unice (revenire)– Răspunsul primit oferă date despre sumele și despre evaluatorii manualelor. El poate fi consultat aici. 
 34. Cheltuirea transparentă a banilor publici în cultură – Răspunsul primit oferă informații despre Casa Vernescu. El poate fi citit integral aici. 
 35. Tranparență pentru banii publici în cultură – Răspunsul primit poate fi consultat aici.
 36. Cheltuirea sumelor provenite din încasarea timbrului literar, cinematografic, teatral, musical, folcloric, al artelor plastic, al arhitecturii și de divertisment– Răspunsul primit menționează că nu există reprezentanți ai ministerului care să evalueze aceste cheltuieli. El poate fi consultat aici.
 37. Raportul final de activitate și evaluarea proiectului desfășurat de Asociația socioculturală Inimi de Români – Răspunsul prezintă o copie a contractului, care poate fi consultată aici. Înregistrarea video a intervenției poate fi urmărită aici.
 38. Situația manualelor unice(revenire) – Răspunsul primit oferă detalii despre plata evaluatorilor manualelor unice și poate fi consultat aici.
 39. Situația proiectelor culturale derulate de Uniunea Scriitorilor din România, cu finanțare de la Ministerul Culturii și Identității Naționale
 40. Finanțarea unităților de cult și a salarizării personalului clerical – Întrebarea a fost redirecționată către Secretariatul de Stat pentru Culte.
 41. Evenimentele desfășurate la Iași, în timpul celor șase luni în care România va prelua președinția Consiliului UE –  Răspunsul primit prezintă lista evenimentelor, care poate fi consultată aici.
 42. Situația închisorii Doftana –  Răspunsul oferă cîteva detalii legate de situația actuală a clădirii. Acesta poate fi consultat aici.
 43. Finanțarea proiectului „Scriitori despre România la Centenar”
 44. Transparență în cheltuirea banilor publici în cultură –  Răspunsul prezintă veniturile Uniunii Scriitorilor din ultimii 4 ani. Acesta poate fi consultat aici.
 45. Raportul final de activitate și evaluarea proiectului desfășurat de Asociația socioculturală Inimi de Români – Răspunsul primit prezintă date despre contract, aflate și în răspunsul anterior. Poate fi consultat aici.
 46. Situația cinematografelor de stat –  Răspunsul oferă cifre despre numărul cinematografelor ieșite din patrimoniul RADEF, de la înființare, pînă astăzi. Poate fi consultat aiciÎnregistrarea video a intervenției poate fi urmărită aici.
 47. Vizita Papei Francisc la Iași – Răspunsul oferă date despre programul Papei Francisc în România. Acesta poate fi consultat aici.
 48. Diferențele uriașe între prețurile facturilor la gaze, la nivelul județului Iași –  Întrebarea este redirecționată către ANRE.
 49. Simularea Evaluării Naționale la Limba și Literatura Română – Răspunsul oferă date despre organizarea examenului. Acestea pot fi consultate aici.
 50. Casa Scriitorilor din localitatea Valea Vinului
 51. Stadiul avansat al poluării, la nivelul județului Iași – Răspunsul ministerului oferă date despre monitorizarea nivelului poluării la nivelul județului Iași. El poate fi consultat aici.
 52. Situația răspunsurilor la întrebările și interpelările adresate miniștrilor sau altor conducători ai organelor administrației publice  – Răspunsul primit oferă date despre motivul întîrzierii. Acesta poate fi consultat aici.
 53. Situația investițiilor prevăzute pentru județul Iași, în anul 2019  – Răspunsul primit prezintă o listă a proiectelor aflate în curs de desfășurare și a finanțărilor acestora. El poate fi consultată aici.
 54. Alocarea a 9 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară, pentru vizita Papei Francisc în România  – Răspunsul primit oferă date concrete despre sumele alocate pentru vizita Papei Francisc în România. Lista finanțărilor poate fi consultată aici.
 55. Colectarea selectivă a deșeurilor, la nivelul județului Iași  – Răspunsul primit din partea ministerului arată cum anume se realizează aceasta, la nivel local. Informațiile pot fi consultate aici.
 56. Situația cabinetelor medicale de familie din județul Iași  – Răspunsul primit oferă o listă a cabinetelor medicale din mediul rural și prezintă numărul medicilor de familie răspîndiți în județ. Informațiile pot fi consultate aici.
 57. Primele acordate angajaților Societăților Române de Radiodifuziune – Răspunsul primit menționează că detaliile sunt confidențiale. El poate fi consultat aici.
 58. Starea drumurilor din județul Iași – Răspunsul primit oferă informații despre proiectele de infrastructură aflate în desfășurare, la nivelul județului Iași. Acesta poate fi consultat aici.
 59. Situația accidentelor rutiere, la nivelul județului Iași – Răspunsul primit oferă informații despre statisticile accidentelor rutiere din județul Iași, defalcat pe ultimii cinci ani. Acesta poate fi consultat aici.
 60. Numărul vagoanelor cușetă ale trenului 1962/1961 IAȘI- MANGALIA-IAȘI – Răspunsul primit oferă detalii despre situația actuală a „CFR Călători” S.A.. Acesta poate fi consultat aici.
 61. Dinamica turiștilor , la nivelul județului Iași – În răspunsul primit pot fi consultate date despre dinamica numărului de turiști, la nivelul județului Iași, din ultimii cinci ani. Acesta poate fi citit aici.
 62. Rețeaua de distribuție a gazelor, la nivelul județului Iași  – Întrebarea este redirecționată către autoritățile locale.
 63. Programul național de cadastrare – Răspunsul prezintă situația terenurilor agricole și clădirilor cadastrate, până în luna iunie a anului 2019, atât la nivel județean cât și per total, la nivel național. Acesta poate fi consultat aici.
 64. Situația sistemelor informatice, la nivelul instituțiilor de stat subordonate ministerelor – Răspunsul conține situația centralizată a sistemelor informatice la nivelul instituțiilor subordonate ministerelor. Aceasta poate fi consultată aici.
 65. Situația incidentelor și infracțiunilor din zona galeriilor subterane, Pașcani – Răspunsul primit neagă existența incidentelor de orice fel, petrecute în zona respectivă. Acesta poate fi consultat aici.
 66. Evoluția proiectului ROSE și impactul acestuia în universitățile ieșene – Răspunsul primit prezintă lista celor 45 de proiecte implementate de universitățile ieșene. Aceasta poate fi consultată aici.
 67. Dezinstituționalizarea copiilor aflați în centrele de plasament din județul Iași – Răspunsul primit oferă date centralizate de DGASPC Iași. Acesta poate fi consultat aici.
 68. Numărul monumentelor istorice declasate, în ultimii 15 ani – Răspunsul primit prezintă, listat, toate monumentele istorice declasate în respectiva perioadă. Aceasta poate fi consultată aici.
 69. Înființarea unui centru regional în caz de dezastre, la Iași – Răspunsul primit oferă date despre înființarea viitorului centru. Acestea pot fi consultate aici.
 70. Proiectele finanțate prin Programul Operațional Regional, la nivelul județului Iași – Răspunsul primit oferă lista proiectelor finanțate. Aceasta poate fi consultată aici.
 71. Situația pavilionului Winkler a Institutului de Psihiatrie „Socola” din Iași – Răspunsul primit oferă date despre numărul locurilor și distribuirea pacienților. Acesta poate fi consultat aici.
 72. Numărul cabinetelor stomatologice, la nivelul județului Iași – Răspunsul primit oferă informații despre numărul acestor cabinete, în județul Iași. Acesta poate fi consultat aici. 
 73. Situația cadastrării, în cele 93 de comune ale județului Iași – Răspunsul primit oferă informații despre suprafețele terenurilor agricole cadastrate, din fiecare comună a județului Iași. Acesta poate fi consultat aici.
 74. Demiterea doamnei Mădălina Mezei, de la conducerea Tarom – Întrebarea este redirecționat către conducerea Tarom. Acesta poate fi consultat aici.
 75. Cheltuirea celor 4,3 milioane de euro pe care Ministerul Sănătății le va primi de la Fondul Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei – Răspunsul primit oferă informații despre distribuirea fondurilor. Acesta poate fi consultat aici.
 76. Situația românilor exploatați în afara țării  – Răspunsul primit oferă informații despre activitățile de informare publică ale Ministerului. Acesta poate fi consultat aici
 77. Implementarea Strategiei generale de descentralizare – Răspunsurile primite pot fi consultate aici și aici.
 78. Transportul școlar al copiilor din comuna Românești, jud.Botoșani – Răspunsul primit oferă informații despre microbuzele din comună. Acesta poate fi consultat aici.
 79. Situația normelor bibliotecarilor din județul Iași, în cursul anului 2019 – Răspunsul primit oferă informațiile solicitate despre bibliotecarul a cărui normă a fost redusă. Acesta poate fi consultat aici.
 80. Situația conacului Grigore Ureche din comuna Ceplenița, județul Iași – Răspunsul primit oferă informații despre situația actuală a conacului. Ulterior acestei întrebări, Secretarul de Stat din Ministerul Culturii a realizat o vizită de lucru la conacul Grigore Ureche din comuna Ceplenița. Răspunsul poate fi consultat aici
 81. Măsurile întreprinse de Ministerul Educației pentru a veni în sprijinul elevilor abuzați și al profesorilor epuizați psihic – Răspunsul primit oferă informații despre demersurile actuale ale Ministerului. Acesta poate fi consultat aici.
 82. Situația racordării locuințelor din mediul rural la gaze naturale, la nivelul județului Iași – Răspunsul primit oferă informații conform Recensământului realizat în anul 2011. Acesta poate fi consultat aici.
 83. Situația vehiculelor școlare la nivelul județului Iași – Răspunsul oferă informații, în anexă, defalcat la nivelul comunelor, referitoare la mijloacelor școlare de transport. Acesta poate fi consultat aici
 84. Numărul victimelor violenței domestice la nivel național și la nivelul județului Iași – Răspunsul oferă informații privind numărul victimelor violenței domestice – național și regional. Acesta poate fi consultat aici
 85. Situația elevilor care participă activ la cursurile on-line. –  Răspunsul primit oferă, pentru prima dată, informații despre numărul real al elevilor din mediul rural ieșean, care nu au posibilitatea să participe la lecțiile online. Acesta poate fi consultat aici.
 86. Numărul pensiilor speciale, la nivelul județului Iași – Răspunsul primit oferă informații despre numărul pensiilor speciale, la nivelul județului Iași. Acesta poate fi consultat aici.
 87. Numărul și valoarea totală a amenzilor date de la începutul stării de urgență până în prezent, la nivelul județului Iași – În răspunsul primit, Ministrul de resort menționează care este numărul sancțiunilor și valoarea totală a acestora. Răspunsul poate fi consultat aici.
 88. Proiectele desfășurate de Ministerul Educației în parteneriat cu Asociația Comunelor din România 
 89. Situația muncitorilor srilankezi ai fabricii GT Company SRL din Botoșani Iași – În răspunsul primit este menționată situația actuală a muncitorilor și sunt precizate sancțiunile date fabricii GT Company SRL din Botoșani. Acesta poate fi consultat aici.
 90. Situația finanțării unităților de cult și a salarizării personalului clerical în anii 2018 și 2019 – Răspunsul primit oferă informații referitoare la salarizarea personalului și finanțarea unităților de cult potrivit Contului general anual de execuție a bugetului de stat. Acesta poate fi consultat aici
 91. Situația taberelor pentru elevi și studenți din România – Întrebarea a fost redirecționată către Ministerul Tineretului și Sportului.

3.2. Interpelări: 

 1. Promovarea lecturii– Răspunsul primit poate fi citit aici
 2. Cuantumul indemnizației de merit– Răspunsurile primite pot fi citite: aiciaiciaici și aiciaiciÎnregistrarea video a intervenției poate fi urmărită .
 3. Situația parteneriatelor/acordurilor de cooperare ale consiliilor județene cu societatea civilă– Răspunsurile primite pot fi citite aici și aici
 4. Verificarea activității și menținerea standardelor impuse de lege la obținerea statutului de ONG de utilitate publică– Răspunsul primit poate fi citit aici.
 5. Proceduri standardizate pentru încheierea, derularea şi măsurarea impactului parteneriatelor / acordurilor de cooperare ale autorităţilor publice locale cu societatea civilă– Răspunsul primit poate fi citit aici
 6. Implicarea ONG-urilor şi operatorilor culturali independenţi în manifestările dedicate Centenarului Primului Război Mondial şi Centenarului Marii Uniri. – Răspunsul primit poate fi citit aici.
 7. Iaşiul în Masterplanul investiţiilor în infrastructura de turism.– Răspunsul primit poate fi citit aici
 8. Autostrada Ungheni – Iaşi – Tg. Mureş şi observaţiile Curţii de Conturi– Răspunsul primit poate fi citit aici. Înregistrarea video a intervenției poate fi urmărită aici.
 9. Evaluarea unor rapoarte de management cultural– Răspunsurile primite pot fi citit aici și aici.
 10. Situația căminelor culturale– Răspunsul primit poate fi citit aici.
 11. Situația „Fondului Centenar”– Răspunsul primit poate fi citit aici
 12. Iașiul în Programul național de înființare de parcuri tehnologice– Răspunsul primit poate fi citit aici.
 13. Revitalizarea culturii în mediul rural şi soarta căminelor culturale– Răspunsul primit poate fi citit aici.
 14. Situaţia finanţării instituţiilor de cultură din România– Răspunsul primit poate fi citit aici.
 15. Situaţia de la Teatrul Odeon.– Răspunsul primit poate fi citit aici.
 16. Situația cinematografelor– Răspunsul primit poate fi citit aici.
 17. Impactul modificărilor Codului Fiscal asupra PFA-urilor – Răspunsul primit poate fi citit aici.
 18. Finanţarea producţiei de filme româneşti dedicate Centenarului Marii Uniri – Răspunsul primit poate fi citit aici.
 19. Sursele de finanţare pentru Fondul Cultural Naţional – Răspunsul primit poate fi citit aici.
 20. Creaţia contemporană susţinută de Direcţiile Judeţene pentru Cultură 
 21. Pregătirile pentru sezonul România-Franța – Răspunsul primit poate fi citit aici
 22. Participarea României la Festivalul Internațional de Artă EUROPALIA – Răspunsul primit poate fi citit aici.
 23. Oportunitatea înființării Teatrului Muzical “Ambasadorii” – Răspunsul primit poate fi citit aici
 24. Strategia uitată privind descentralizarea – Răspunsul primit poate fi citit aici.
 25. Situația manualelor unice – Răspunsul primit poate fi citit aici
 26. Un caz de management educațional defectuos în județul Neamț – Răspunsul primit poate fi citit aici
 27. Distribuția și veniturile din vânzări ale revistelor uniunilor de creație din România, membre ale ANUC
 28. Situație casa memorială a scriitorului Marin Preda, din Siliștea Gumești Înregistrarea video a intervenției poate fi urmărită aici
 29. Situația privind evoluția Pestei Porcine Africane – Răspunsul primit poate fi citit aici.
 30. Analiza de opțiuni comandată de Ministerul Transporturilor 
 31. Situația casei din Fălticeni în care a locuit Ion Creangă – Răspunsul primit poate fi citit aiciÎnregistrarea video a intervenției poate fi urmărită aici
 32. Salvarea casei lui Aron Pumnul și amenajarea muzeului literar-memorial “Mihai Eminescu”– Răspunsul primit poate fi citit aici
 33. Cheltuielile Oficiului de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială – Răspunsul primit poate fi citit aici. Totodată, înregistrarea video a intervenției poate fi urmărită aici
 34. Consilierea psihologică și orientarea în carieră în mediul academic, la nivelul județului Iași – Răspunsul primit poate fi citit aici. Înregistrarea video a materialului poate fi urmărită aici. 
 35. Comunicarea precară a primăriilor din mediul rural, la nivelul județului Iași – Răspunsul primit poate fi citit aici. Înregistrarea video a intervenției poate fi urmărită aici.
 36. Situația galeriilor subterane de la Palatul Cantacuzino – Pașcanu – Răspunsul primit poate fi citit aici. Înregistrarea video a intervenției poate fi urmărită aici.
 37. Indemnizația de merit pentru oameni de cultură, de știință și sportivi de performanță – Răspunsurile primite pot fi consultate aici, aici și aici.
 38. Neclarități cu privire la viitorul tipăririi manualelor școlare în România – Răspunsul primit poate fi consultat aici.
 39. Ordonanța nr. 76/2018 și evaluarea proiectelor culturale – Răspunsul primit poate fi consultat aici
 40. Situația Masterplanului Regional pentru servicii de sănătate al Regiunii de Nord-Est – Răspunsul primit poate fi consultat aici.
 41. Situația casei scriitorului și fostului primar al Iașului, Costache Negruzzi
 42. Contractele cu clauze financiare de confidențialitate, încheiate de SRTV – Răspunsul primit poate fi consultat aici
 43. Situația celor 80 de milioane de euro cheltuiți ilegal din fonduri europene – Răspunsurile primite pot fi citite aici și aici.
 44. Programul de investiții în domeniul culturii – Răspunsul primit poate fi consultat aici.
 45. Dinamica numărului de angajați ai instituțiilor subordonate Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, de la 1 iunie 2019 până în prezent
 46. Numărul contractelor individuale de muncă încheiate în urma acordării serviciilor de asistență în cadrul AJOFM Iași – Răspunsul primit poate fi consultat aici.
 47. Evenimentele organizate de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale la împlinirea a 30 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989
 48. Înființarea Muzeului Național al Fotografiei la Iași – Răspsunsul primit oferă numai informații despre procedura legală de înființare a Muzeului. Acesta poate fi consultat aici.
 49. Situația defrișării pădurii Dobrovăț și suspendarea tăierilor de păduri pe perioada stării de urgență – Răspunsul primit oferă informații despre cadrul legal conform căruia au fost realizate defrișările pădurii Dobrovăț. Acesta poate fi consultat aici.
 50. Situația repatrierii cetățenilor români blocați în Marea Britanie – Răspunsul primit oferă informații despre măsurile luate de Ministerul de restort. Acesta poate fi consultat aici.
 51. Situația pacienților cu boli cronice din România, în intervalul 1 ianuarie – 31 aprilie 

I. 4. Declarații politice

 1. „Experiența FILIT de la Iași”
 2. „Suspiciuni de abuz în spatele demiterii actriței Dorina Lazăr de la conducerea Teatrului Odeon”
 3. „Criza consumului cultural”
 4. „Salvați căminele culturale!”
 5. „FILIT – profesionalism și independență politică locală”
 6. „De Centenar, istoria cade din picioare”
 7. „Autostrada Ungheni – Iași – Târgu-Mureș sau emoțiile aplicării unei legi”
 8. „Pentru revitalizarea turismului cultural local/regional”
 9. „Haideți să rămânem figuri luminoase în cartea istoriei!”
 10. „Să nu fim complici la moartea drepturilor omului și a libertății presei”
 11. „Alianța Vestului: uși închise, ferestre deschise”
 12. „Autostrada nu este singurul mare proiect uitat al Moldovei: atenție la Spitalul Regional de Urgență!”
 13. „Rușine, oferim doar un leu/zi pentru copiii cu sindromul Down!”
 14. „Haideți, doamna ministru, să rezolvăm pentru totdeauna problema ascunsă în fundul curții!”
 15. „Trebuie să oprim sabotarea continuă a Administrației Fondului Cultural Național!”
 16. „Sabotarea ONG-urilor nu e altceva decât sabotarea unei Românii curate”

II. Activitatea în circumscripție

II.1. Întâlniri cu cetățenii

1.1. Audiențe săptămînale la cabinetul parlamentar, în fiecare vineri, de la ora 10:00 până la 12:00.

1.2. Întâlnire pentru revitalizarea culturală a Iașului

Întâlnirea, la care au participat numeroși oameni din zona culturală, a avut drept rezultat crearea Coaliției Sectorului Cultural Independent Iași și o scrisoare deschisă adresată autoritorităților publice locale. Se solicita îmbunătățirea mecanismului de finanțări nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în domeniul culturii (existența mai multor sesiuni de finanțare, crearea unui mecanism simplu, clar și transparent pentru finanțarea artiștilor independenți și nu doar a asociațiilor și fundațiilor, crearea unui fond de mobilitate pentru artiștii din Iași și/sau pentru operele lor, în cadrul fondurilor destinate legii 350).

1.3. Follow Up: Întâlnire pentru revitalizarea culturală a Iașului 

Întâlnirea s-a concentrat în jurul a două teme de discuții: discuții pe baza scrisorii deschise și dezbaterea propunerii liberalilor (care a fost venit ca răspuns la aceasta) și discuții pe baza ghidului de finanțare propus de Consiliul Județean din Iași.La întâlnire au participat membrii coaliției, consilieri liberali și consilieri județeni din Comisia de Cultură, a Consiliului Județean Iași. Cu privire la propunerea de a acorda vouchere pentru cultură, se ajunge la concluzia că acestea nu vor încuraja actul de cultură de calitate, așadar ea rămâne la stadiul de idee. Concluzii legate de ghidul de finanțare nu se pot trage, însă se propun mai multe sesiuni de finanțare, o monitorizare mai bună a distribuției banilor (cu un feedback și rapoarte publice ale proiectelor) și se solicită o clarificare cu privire la finanțările artiștilor independenți.

1.4.  Întâlnire cu elevii şi profesorii din comuna Raducăneni, Judeţul Iaşi

Pe data de 11 martie, a fost desfășurată o vizită a şcoalii şi a căminului cultural. S-a discutat despre rolul culturii, importanţa lecturii şi problemele din comunitate: legate de bilbiotecă şi de căminul cultural.Această întâlnire a onorat promisiunea din campania electorală, aceea de a reveni între alegători pentru a vedea problemele din comunitate şi ce anume se poate face pe linie legislativă.

1.5. Consultare arheologie 

Pe data de 29 septembrie, la biroul parlamentar, am avut o întâlnire cu dl. Cătălin Hriban de la Academia Română. Așa am aflat de lipsa amenzilor din ultimii zece ani și de abuzurile existente la nivel de județ.Așadar, în urma acestei consultări, am reușit să aflăm minusurile actuale și să trasăm niște linii de direcție în vederea remedierii problemelor existente.

1.6. Vizita elevilor Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” la Parlament

Senatorul USR Dan Lungu a fost vizitat, la Palatul Parlamentului, de către un grup de 50 de copii ieșeni, elevi ai Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași. Aceștia, însoțiți de doamnele profesoare Elena Manuca și Vasilica Botezatu, au demarat această activitate în cadrul proiectului educațional „România centenară – repere ale unei geografii istorice și culturale”, proiect care s-a desfășurat în perioada 28 – 30 octombrie, 2018.

1.7. Întâlnire cu reprezentanții Sindicatului din Opera Națională Română Iași

La inițiativa domnului Aurel Bălaie, reprezentant al Sindicatului Operei Naționale Române ieșene, a avut loc o întâlnire de lucru, la sediul cabinetului parlamentar, la care au participat reprezentanți și membri ai Sindicatului și Dan Lungu, senator USR de Iași și membru în Comisia de Cultură și Media a Senatului. La această întâlnire reprezentanții sindicatului au prezentat situația cu care o parte dintre angajații Operei Naționale Române din Iași se confruntă la momentul actual și s-a încercat identificarea problemelor și căutarea unor soluții concrete și urgente pentru a veni în întâmpinarea acestora.

II.2. Inițiative de responsabilizare socială

2.1. Apel la dialog către profesorii de educație și cultură civică

Senatorul USR Dan Lungu a lansat un apel la dialog către profesorii de educație și cultură civică din școlile din Iași, întrucât disciplinele privind educația și cultura civică sunt unele dintre cele mai importante din curricula școlară când vine vorba despre pregătirea elevilor pentru a putea deveni cetățeni activi în societatea din care fac parte. În statele nordice, Danemarca sau Finlanda, astfel de discipline sunt principalul instrument prin care elevii învață drepturile și responsabilitățile pe care le au în societate, inclusiv importanța exercitării dreptului la vot.

Astfel, acesta a invitat profesorii să contacteze cabinetul parlamentar, sediu comun al parlamentarilor USR Dan Lungu și Cosette Chichirău, pentru a discuta felul în care vor avea loc întâlnirile cu elevii. Parlamentarii USR consideră că trebuie să existe o implicare cât mai mare a cabinetelor parlamentare în educația civică a tinerilor, fiindcă, printre altele, există o funcție insuficient explorată a cabinetelor – aceea de permite oricărei persoane de a participa activ la elaborarea legilor, prin sugestiile, informațiile și ideile lor.

2.2. Demersuri pentru îmbunătățirea Regulamentului de Acordare a Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia 

Regulamentul se află în prezent, până la finalul lunii iulie, în dezbatere publică în urma demersurilor realizate de către Dan Lungu după revolta iscată în lumea literară, la începutul acestui an, în jurul acordării Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu”. La momentul desemnării câștigătorului, juriul l-a ales pe poetul Constantin Abăluță însă din cauza faptului că acesta nu a reușit să ajungă la Botoșani pentru a participa la ceremonia de decernare, premiul a fost redirecționat în cele din urmă către poetul Liviu Ioan Stoiciu. În momentul în care comunitatea literară și-a manifestat nemulțumirea, organizatorii au invocat prevederile unui regulament pentru a-și justifica decizia, regulament care a fost făcut public însă numai după solicitarea informațiilor pe baza Legii 544/2001.

Ulterior, Primăria Municipiului Botoșani și membrii Consiliului Local s-au arătat deschiși spre colaborarea cu Senatorul USR Dan Lungu pentru îmbunătățirea Regulamentului, acesta devenind subiectul unei actuale consultări publice. „Mă bucur că Primăria și Consiliul Local Botoșani vor să pună ordine în chestiunea Premiului Eminescu. Așa este normal, ca, în calitate de finanțator principal, Consiliul Local să asume prin vot un regulament de concurs, care să fie public, nu pitit în umbra unui sertar privat. Proiectul de regulament este pus acum în dezbatere publică. Salut faptul că boala sau alt caz de forță majoră nu mai reprezintă un impediment pentru a lua premiul, așa cum s-a întâmplat, în chip rușinos, anul trecut. Cum proiectul se află în dezbatere pentru a fi îmbunătățit, invit scriitorii, managerii culturali sau orice dorește să vină cu observații și propuneri. Eu însumi voi veni cu o serie de amendamente, pentru că lucrurile sunt perfectibile.  Mă refer la instrumente de urmărire a transparentei jurizarii, reducerea imprivizatiei la nivel de procedură, comunicarea publică și în timp util a pasilor parcurși, etc”, a declarat Senatorul USR Dan Lungu.

În cele din urmă, Dan Lungu a strâns o serie de propuneri pentru modificarea regulamentului. Astfel că, lista finală a amendamentelor propuse de Senatorul USR și a reprezentanților lumii literare care au trimis sugestiile lor, alături de observațiile și motivațiile acestora, a fost trimistă reprezentanților Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Botoșani.

2.3. Întâlnire cu artiștii independenți ieșeni

La începutul lunii septembrie a anului 2019, Dan Lungu a propus o întâlnire de lucru artiștilor independenți ieșeni. Aceasta a avut loc pe data de 20 septembrie 2019, la sediul Tranzit Iași, și a avut ca scop identificarea problemelor cu care artiștii locali ieșeni se confruntă și căutarea soluțiilor urgente, pentru rezolvarea acestora.

II. 3. Proiecte

3.1. „Până hăt de carte!”

 • Proiectul este o campanie publică de strângere de carte pentru bibliotecile din mediul rural. A fost lansat alături de o serie de parteneri și voluntari. Dată fiind lipsa cronică de fonduri pentru achizițiile în bibliotecile din mediul rural, dar și scăderea dramatică a numărului de cititori din România, acest proiect vizează încurajarea lecturii în mediul rural ieșean și îmbunătățirea fondului de carte. Așadar, în tot acest demers se apelează la sprijinul comunității.
 • Lista donațiiloe realizate, de la lansarea proiectului, până în prezent:
 1. pe data de 7 aprilie 2017, 410 cărți au ajuns la biblioteca din comuna Probota;
 2. pe 26 mai 2017, 250 de cărți au fost donate bibliotecii din comuna Erbiceni;
 3. pe data de 23 iunie 2017, 240 de cărți au fost donate bibliotecii comunale din Andrieșeni;
 4. pe 20 iulie 2017, pe rafturile bibliotecii din Ciortești au ajuns 237 de cărţi;
 5. pe 8 septembrie 2017, 270 de cărţi au fost donate bibliotecii din comuna Gorban;
 6. pe 6 octombrie 2017, 223 au ajuns în comuna Moșna;
 7. pe 17 noiembrie 2017, pe rafturile bibliotecii din Cotnari au ajuns 320 de cărţi;
 8. pe 16 decembrie 2017, la Răducăneni au fost donate 390 de cărţi;
 9. pe 3 februarie 2018, la Sinești au fost donate 405 de cărți;
 10. pe 17 martie 2018, la Popești au fost donate 417 cărți;
 11. pe 21 aprilie 2018, la Deleni au fost donate 455 de cărți;
 12. pe 19 mai, la Dumești au fost donate 478 de cărți;
 13. pe 16 iunie 2018, la Dobrovăț au fost donate 533 de cărți;
 14. pe 21 iulie 2018, la Grajduri au fost donate 491 de cărți;
 15. pe 20 octombrie 2018, la Românești au fost donate 346 de cărți;
 16. pe 10 noiembrie 2018, la Movileni au fost donate 377 de cărți;
 17. pe 21 ianuarie 2019, la Biblioteca din comuna Bârnova au fost donate 450 de cărți;
 18. pe 16 februarie 2019, la Biblioteca Orășenească Hârlău au fost donate 400 de cărți; 
 19. pe 23 martie 2019, pe rafturile bibliotecii din comuna Tomești, au ajuns 386 de cărți;
 20. pe 13 aprilie 2019, 330 de cărți au ajuns pe rafturile Bibliotecii Comunale din Belcești;
 21. pe 15 iunie 2019, 435 de cărți au fost donate bibliotecii din comuna Valea Lupului;
 22. pe 24 iunie 2019, 400 de cărți au ajuns ca donație, la biblioteca din Ciurea;
 23. pe 20 iulie 2019, 850 de cărți au ajuns la biblioteca din Rusenii Vechi;
 24. pe 19 iulie 2019,  200 de cărți au fost donate Centrului Maternal din Iași;
 25. pe 19 iulie 2019, 300 de cărți au fost donate Centrului de plasament Bucium din Iași;
 26. pe 21 septembrie 2019, 650 de cărți au fost donate bibliotecii din Gropnița;
 27.  pe 16 nov 2019, 520 de cărți au fost donate bibliotecii din Costuleni;
 28. pe 30 nov 2019, 510 cărți au fost donate bibliotecii Rediu;
 29. pe 18 ian 2020, 750 de cărți au fost donate bibliotecii Lețcani;
 30. pe 24 ian 2020, 1.000 de cărți au fost donate bibliotecilor școlare și comunale din Ceplenița;
 31. pe 8 iunie 2020, 400 de cărți au fost donate bibliotecii școlare din Andrieșeni;
 32. pe 18 iunie 2020, 450 de cărți au fost donate elevilor din Dolhești
 33. pe 23 iunie 2020, 350 de cărți au fost donate Asociației Artistul Bucovinei
 • Totalul cărților donate, de la lansarea proiectului, până în prezent: 15.261
 • În urma fiecărei donații, informațiile au fost postate atât pe pagina de Facebook a proiectului cât şi pe site.
 • Galerie FOTO:

În luna mai a anului 2020, echipa proiectului „Până hăt de carte!” a lansat și un apel public către comunitatea ieșeană, pentru a facilita accesul cât mai multor elevi din satele ieșene la cursurile online, în această perioadă în care școlile au fost închise, pe fondul crizei medicale provocate de virusul COVID-19. Astfel, ieșenii au fost invitați să doneze la sediul cabinetului parlamentar calculatoare, laptopuri, tablete și smartphone-uri în stare bună de funcționare sau cu mici defecte, care au putut fi repuse în funcțiune de către specialiști IT, voluntari ai proiectului.

În total, în cursul lunilor mai și iunie, echipa proiectului a strâns, cu ajutorul persoanelor fizice și companiilor IT ieșene, un total de 34 de dispozitive (18 laptopuri, 7 PC-uri, 6 tablete, 3 telefoane). Acestea au ajuns, cu ajutorul bibliotecarilor și învățătorilor, la elevi din comunele Cotnari, Grajduri, Ciortești, Ipatele, Andrieșeni, Schitu-Duca și Dolhești. 

3.2. „Ieșeni, împreună facem legea!”    

 • „Ieșeni, împreună facem legea!” este o campanie în derulare, ce vine ca o continuare și completare a inițiativei cetățenești „Fără penali în funcții publice” și implică faptul că oricine poate propune idei ce pot fi luate în calcul, ameliorate și aduse într-o formă care să poată fi trimise la Parlamentul României.
 • Ideile oricărui cetățean pot fi trimise prin intermediul:

– Paginii de facebook Ieșeni, împreună facem legea!

– E-mail: cabinet.senator.danlungu@gmail.com.

– Poștă: str. Grigore Ureche nr. 3, Bl. Walter Mărăcineanu, Mezanin, Iași

3.3. „Adoptă o bibliotecă!”

 • La doi ani de la lansarea proiectului Până hăt de carte!, Senatorul USR Dan Lungu a lansat programul complementar Adoptă o bibliotecă! menit să ajute bibliotecile din satele județului Iași, nu doar cu donații de cărți. Campania Până hăt de carte! a fost lansată pe 23 martie 2017 și, timp de doi ani, donațiile de carte primite au însumat peste 10.000 de volume, din care peste jumătate au ajuns deja în 17 biblioteci rurale din județul Iași. De această dată, în cadrului programului complementar numit generic Adoptă o bibliotecă!, apelul este adresat atât persoanelor fizice, cât și firmelor dispuse să se implice. Oricine poate adopta o bibliotecă rurală, făcând donații recurente de cărți, calculatoare și laptopuri, mobilier, jocuri educative, birotică și papetărie. 
 • „Am inițiat acest nou program, complementar celui de donații de carte, pentru că am identificat nevoi mai multe și mai diverse ale bibliotecilor din mediul rural. După ce, timp de doi ani, le-am vizitat și am strâns impresii și idei de pe teren, am observat că putem face mai mult. Apoi, nu de puține ori am auzit despre firme care-și reînnoiesc mobilierul, iar cel folosit nu ar arăta deloc rău în sălile bibliotecilor pe care le propunem spre a fi adoptate. În plus, am realizat că nu există ludoteci în cadrul bibliotecilor publice, cum mici excepții, așa că ne-am gândit că donațiile ar putea cuprinde de asemenea jucării și jocuri de dezvoltare a inteligenței, precum și articole de papetărie și birotică“, a precizat senatorul Dan Lungu. 

II. 4. Revitalizarea culturii în mediul rural

4.1. Proiectul „Până hăt de carte!”, o campanie publică de strângere de carte pentru bibliotecile din mediul rural, lansată în luna aprilie a anului 2017 și aflată încă în desfășurare. Dată fiind lipsa cronică de fonduri pentru achizițiile în bibliotecile din mediul rural, dar și scăderea dramatică a numărului de cititori din România, acest proiect vizează încurajarea lecturii în mediul rural ieșean și îmbunătățirea fondului de carte. Așadar, în tot acest demers se apelează la sprijinul comunității, lucrîndu-se alături de parteneri și voluntari.

4.1. Începând cu data de 19 mai, în parteneriat cu Institutul de Cercetare al Academiei Române, biroul parlamentar a început o cercetare cu privire la situația căminelor culturale din județul Iași. Rezultatul acestei cercetări se va finaliza cu depunerea unor proiecte finanțabile pentru îmbunătățirea  situației și revitalizarea culturii rurale. Astfel, către toate primăriile a fost trimis un chestionar, până în momentul de față primind 56 de răspunsuri dintr-un total de 92.

4.2. Pe 26 noiembrie 2018, senatorul USR Dan Lungu a trimis tuturor primarilor din județul Iași  o scrisoare deschisă, prin intermediul căreia i-a invitat pe aceștia să ia inițiativă și să participe în mod direct la revitalizarea culturii în comunele pe care le guvernează. Astfel, îndemnul a fost ca primarii să întocmească, pe baza bugetelor anului 2019, Programe pentru acordarea de finanțări nerambursabile, aplicând Legea 350/2005 (lege care vizează regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de interes general și care pot fi accesate atât de asociații și fundații, cât și de către persoane fizice – fără scop patrimonial).


III.  Relaţia cu ONG-urile

III.1. Întâlnirea organizată de FONSS

Întâlnirea a avut loc pe data de 03.03.2017 și a fost organizată de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS), la Prefectura Iași. Aceasta a avut ca subiect dialogul privind tăierea subvențiilor pentru servicii sociale, prin Ordinele 109/31.01.2017 și 275/28.02.2017 – ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

În urma acestei întâlniri s-a hotărât formularea unei întrebări către Ministrul Muncii și Justitiei Sociale, cu privire la tăierea subvențiilor. Ulterior, răspunsul primit de la minister în data de 27 martie a fost transmis către FONSS.

III. 2. Reprezentare în Consiliul Judeţean Iaşi

Biroul Parlamentar a fost reprezentat de domnul Sebastian Ghica (consilier) la toate cele trei dezbateri desfășurate în perioada martie – aprilie. Acestea au avut drept tematică ghidurile de finanţare pe Legea 350/2006. Dezbaterile au fost organizate de către Consiliul Judetean Iaşi şi în cadrul lor au participat mai multe ONG-uri interesate să aplice pentru a obține această finanțare. Dezbaterile au vizat o serie de amendamente la ghidurile de finanţare – amendamente completate şi susţinute de Biroul Parlamentar al Senatorului Dan Lungu.

III. 3. Dezbaterea Regională cu tema „Finanțarea publică a activităților nonprofit”

Biroul Parlamentar a fost reprezentat de Aryna Creangă (consilier) la dezbaterea organizată la Iași de către Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit în cadrul proiectului „Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale”. La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai ONG-urilor regionale și locale, dezbaterea axîndu-se, în principal, pe mecanismele de finanțare publică a activităților nonprofit. Principalele probleme au fost identificate și, ulterior, s-au făcut propuneri pentru modificarea Legilor: 350/2005, 43/1998 și OG 51/1998.


IV. SOS Patrimoniu

IV. 1. „Fructul soarelui”

O operă de artă creată în 1979 de sculptorul George Apostu, „Fructul soarelui”, este folosită drept stâlp de susținere pentru operatorii de cablu și sârmele de rufe întinse de localnici. Pe data de 21.08. 2018, senatorul USR Dan Lungu a trimis o scrisoare deschisă către Consiliul Județean Constanța, cerând remedierea urgentă a acestei situații.

sursă foto: Petru Bejan

„Înțeleg că dintr-un buget rușinos alocat culturii, 0,1% din PIB, este greu să restaurezi multitudinea de monumente aflate în dificultate sau să încurajezi, așa cum ar merita, creația vie, contemporană, însă este de neiertat când nepăsarea se adaugă condițiilor vitrege în care supraviețuiește cultura. Este trist că nu prețuim și nu păstrăm nici ceea ce avem. Dacă nu suntem în stare să facem mai mult, măcar să ne purtăm cu respect și responsabilitate. În urma acestui semnal de alarmă, sper să auzim vești bune de la Constanța”, a declarat Dan Lungu în scrisoarea deschisă trimisă autorităților locale.

IV.2. Casa în care s-a născut Marin Preda

Casa în care s-a născut scriitorul Marin Preda, din Siliștea Gumești, se află într-o stare avansată de degradare și e aproape gata să se prăbușească. Senatorul USR Dan Lungu a adresat, în ședința Senatului din data de 08.10.2018, o interpelare Ministrului Culturii și Identității Naționale solicitând să fie prezentate, punctual, măsurile care vor fi luate pentru salvarea acestui important monument istoric și cultural. Totodată, semnalul de alarmă al senatorului a fost dublat și prin scrierea și trimiterea unei scrisori deschise către autoritățile locale competente, în grija căruia se află clădirea – Președintelui Consiliului Județean Teleorman, Ionel-Dănuț Cristescu și Consilierilor din Consiliul Județean Teleorman.

sursă foto: Adriana Dogaru

„Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, vă scriu acest mesaj în calitate de senator al României, de membru al comunității culturale din această țară, dar în primul rând în calitate de cetățean revoltat. Vă solicit să luați toate măsurile care țin de administrația dumneavoastră pentru a remedia situația și a afla cum a ajuns în această stare casa în care scriitorul Marin Preda s-a născut, deși ea figurează pe lista monumentelor istorice din Teleorman a Institutului Național al Patrimoniului (TR-IV-m-B-14522).”, a declarat Dan Lungu în scrisoarea deschisă trimisă autorităților locale.

IV. 3. Casa în care s-a născut Constantin Brâncuși 

În luna octombrie a acestui an, casa în care s-a născut sculptorul Constantin Brâncuși a căzut pradă neglijenței instituțiilor statului în grija cărora s-a aflat și, astfel, s-a prăbușit. Dat fiind faptul că monumentul se afla în posesia unui proprietar absolut dezinteresat de valoarea ei, care nu a împiedicat în niciul fel avansarea treptată către ruină a clădirii, senatorul USR Dan Lungu a trimis, pe data de 16.10.2018, o adresă Directorului executiv al Direcției Județene pentru Cultură, Gorj, Pompiliu Grigore Ciolacu, oferindu-și sprijinul pentru rezolvarea situației și cerându-le autorităților să identifice problema, pentru ca împreună să reușească să împiedice repetarea unor astfel de dezastre culturale.

sursă foto: Alin Ion, Adevărul

„Întrucât, conform informațiilor prezente în presă, am constatat că în ultimii ani clădirea s-a aflat în posesia unui proprietar dezinteresat de valoarea ei, vreau să menționez că dacă dumneavoastră considerați că vreo modificare legislativă vă poate fi de folos în rezolvarea unor situații similare, vă rog să îmi transmiteți care anume ar fi aceea.”, a menționat Dan Lungu în adresa trimisă autorităților locale.

IV. 4. Casa în care s-a născut Vasile Alecsandri

Casa în care s-a născut scriitorul Vasile Alecsandri se află într-o stare avansată de degradare și, conform informațiilor din presa locală, nu pare să mai reziste o perioadă îndelungată în stadiul în care se află, dacă o restaurare întârzie să apară.  Deși casa este momentan proprietate privată, conform informațiilor oferite de reprezentanții presei, Consiliul Local a avut numeroase încercări de a intra în posesia ei și de a o recondiționa. Prima dintre ele datează din anul 2007, atunci când Consilul Local „a primit suma de 82.000 de RON pentru documentația renovării clădirilor istorice și de patrimoniu, dar autoritățile locale nu au realizat documentația cu pricina, care includea și acest imobil”.

Astfel, senatorul USR Dan Lungu a trimis, pe data de 16.10.2018, o adresă autorităților locale, pentru a-și arăta sprijinul în rezolvarea problemei și pentru a le solicita acestora informații în legătură cu motivele din cauza cărora clădirea se află într-o asemenea condiție.

sursă foto: Ioana Dănilă, Deșteptarea

„Întrucât aceste demersuri nu au avut nicio finalitate, în ultimii ani clădirea a continuat să își avanseze starea de degradare. Domnilor și doamnelor consilieri, vă scriu în calitate de membru al Comisiei pentru Cultură și Media a Senatului României pentru a vă oferi sprijinul meu și pentru a afla care anume sunt piedicile care stau în calea procesului de restaurare a acestei casei. Dacă dumneavoastră considerați că vreo modificare legislativă vă poate fi de folos în soluționarea acestei probleme, vă rog să îmi transmiteți care anume ar fi aceea, pentru a facilita și grăbi procesul de transformare a acestui monument de patrimoniu într-o casă memorială a scriitorului Vasile Alecsandri.”, a scris Dan Lungu în adresa trimisă către Primarul Municipiului Bacău, Cosmin Necula și Consilierii din Consiliul Local al Municipiului Bacău.

IV. 5. Casa din Fălticeni în care a locuit Ion Creangă

Întrucât, în luna noiembrie a acestui an, conform presei locale, un tânăr aflat la volan a provocat un accident și a distrus astfel cerdacul casei din Fălticeni în care a locuit scriitorul Ion Creangă în timp ce studia la Școala de Catiheți din Fălticeni, senatorul USR Dan Lungu a adresat o interpelare Ministrului Culturii și Identității Naționale. Interpelarea sa a făcut referire și la faptul că, în anul 2014, presa prezenta faptul că în urma unei ploi torențiale, unul dintre pereții casei s-a prăbușit, iar un proces de restaurare al clădirii încă întârzie și astăzi să apară. Semnalul de alarmă a fost dublat prin trimiterea unei adrese Directorului executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Suceava, Aurel Buzincu, pe data de 19.11.2018, în care senatorul USR Dan Lungu și-a arătat sprijinul față de grăbirea procesului de restaurare și de remediere a situațiilor similare.

sursă foto: Ziare.com

„După cum deja probabil ați aflat ,  tot în an Centenar, pradă neglijenței și dezinteresul instituțiilor statului a căzut și casa memorială a marelui sculptor Constantin Brâncuși. Nu putem lăsa această catastrofă culturală să se repete și ne vedem obligați să acționăm cât mai rapid. Astfel, pentru a accelera acest proces de salvare a clădirii, vă rog să-mi spuneți care au fost măsurile pe care actualul proprietar al casei le-a luat în ceea ce privește renovarea sau restaurarea clădirii și dacă au existat anumite sancțiuni date acestuia, dată fiind neglijența cu care continuă să trateze un monument istoric atât de important. Totodată, aș vrea  să menționez că, dacă dumneavoastră considerați că vreo modificare legislativă vă poate fi de folos în rezolvarea cu celeritate a acestei situații, vă rog să îmi transmiteți care anume ar fi aceea.”, a menționat Dan Lungu în adresa trimisă autorităților locale.

IV. 6. Casa lui Aron Pumnul din Cernăuți, Ucraina

În cadrul simpozionului dedicat Centenarului Marii Uniri organizat la Mănăstirea Putna de Fundația „Credință și creație”, participanții din Cernăuți au semnalat faptul că la ei, în Cernăuți, se află Casa lui Aron Pumnul, care este într-o stare de degradare avansată și stă să se prăbușească. Acest semnal al lor a fost cu atât mai grav cu cât, luna noiembrie a anului 2014, în cadrul ședinței de Guvern din data de 11, Guvernul României a adoptat la propunerea Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, o hotărâre de guvern pentru finanțarea unui proiect numit chiar „Reparația capitală a casei memoriale Aron Pumnul din Cernăuți, Ucraina”, proiect care avea în plan și amenajarea unui muzeu literar-memorial dedicat poetului „Mihai Eminescu”.

Astfel, senatorul USR Dan Lungu a prezentat, în ședința Senatului din data de 26.11.2018, o interpelare Ministerului Afacerilor Externe, pentru a solicita informații referitoare la hotărârea de guvern adoptată în anul 2014 și la măsurile care vor fi luate pentru restaurarea imediată a casei.

sursă foto: Cosmin Țîntă

IV. 7. Închisoarea Doftana

Aflată pe Lista Monumentelor Istorice a JudețuluI Prahova, la numărul 520, având codul PH-II-m-A-16457 și fiind totodată un monument încadrat în categoria A, adică de valoare națională sau universală, Închisoarea Doftana a trecut, în anul 2011, din domeniul public în cel privat al localității Telega. Valoarea ei fiind a fost estimată, conform presei, la suma de peste 1,2 milioane de euro și pentru vânzarea ei au fost organizate trei licitații. La niciuna dintre licitații nu s-a prezentat însă nimeni și astfel acest monument istoric atât de valoros s-a transformat într-unul ignorat, vreme de aproape 20 de ani, de autorități – care nu au mai investit nimic în păstrarea condiției sau în reabilitarea lui. Un articol din presa locală spune că monumentul este acum distrus aproape în totalitate „acoperișul s-a prăbușit, iar temnițele de odinioară sunt distruse”. Autorul îl citează totodată și pe directorul Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Prahova, Constantin Stere, care subliniază că „multe case din zonă au fost făcute, cred, cu material furat din închisoare”.

Pentru a afla ce măsuri va lua Ministerul Culturii în ceea ce privește restaurarea acestui monument, Senatorul Dan Lungu a adresat o interpelare Ministrului Valer-Daniel Breaz pe data de 17.12.2019.

sursă foto: lataifas.ro

IV. 8. Galeriile subterane din municipiul Pașcani

Demersurile Senatorului USR Dan Lungu în legătură cu galeriile subterane din Pașcani au început în luna ianuarie, când filiala USR Pașcani a organizat o conferință de presă la care acesta a fost prezent. Atunci, membrii USR Pașcani au discutat problema galeriilor subterane și, odată cu sublinierea importanței lor istorice, au atras atenția și asupra faptului că ele reprezintă un pericol pentru comunitatea locală din Pașcani, întrucât se află într-o stare avansată de agravare și pe punctul de a se surpa. Pașii pentru rezolvarea problemei au fost următorii:

 • 14.01.2019 – Conferința de presă USR Pașcani, unde problema a fost semnalată atât de către Senatorul Dan Lungu, cât și de către membrii USR, stabiliți în municipiul Pașcani;
 • 25.02.2019 – Interpelare către Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru a afla care sunt măsurile pe care Ministerul le va lua în acest caz;
 • 07.03.2o19 – Solicitare pentru informații de interes public L544/2001 către Primăria Pașcani, pentru solicitarea următoarelor documente:  o copie a proiectului de „Reabilitare, conservare și revitalizare a Palatului Cantacuzino-Pașcanu și a terenului aferent”, finanțat din fonduri europene în valoare de 21.778.783,85 de lei și aprobat, la finalul anului trecut, de Consiliul Local Pașcani și  0 copie a contractului de finanțare a proiectului de „Reabilitare, conservare și revitalizare a Palatului Cantacuzino-Pașcanu și a terenului aferent”, finanțat din fonduri europene în valoare de 21.778.783,85 de lei și aprobat, la finalul anului trecut, de Consiliul Local Pașcani și semnat de reprezentanții Administraţiei din Paşcani şi ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, pe data de 05.03.2019;
 • 27.03.2019 – Solicitare pentru informații de interes public L544/2001 către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, pentru obținerea documentelor anterior menționate;
 • 27.03.2019 – Solicitare pentru informații de interes public L544/2001 către Ministerul Fondurilor Europene pentru obținerea documentelor anterior menționate;
 • Întrucât cele trei solicitări au avut același răspuns, anume faptul că între cei doi semnatari ai contractului de finanțare a existat un acord de confindețialitate, documentele cu date concrete nu au ajuns în posesia cabinetului parlamentar. Astfel că, pe data de 25.04.2019, Senatorul Dan Lungu a scris o adresă directorului Direcției Județene pentru Cultură Iași, pentru a solicita clasarea galeriilor.
 • Ulterior, pe data de 29.05.2019, printr-o adresă, Senatorul USR Dan Lungu a solicitat și Primăriei Pașcani același lucru – să ceară, cu celeritate, clasarea galeriilor. În calitate de proprietar al galeriilor, această soluție ar fi una dintre cele mai rapide. Până în prezent, niciun răspuns al Primăriei Pașcani nu a ajuns la Cabinetul Parlamentar în legătură cu această problemă.

IV. 9. Casa Scriitorilor din localitatea Valea Vinului

După anul 2011 când, conform presei locale, Uniunea Scriitorilor din România a renunțat la concesiunea Casei Scriitorilor din Valea Vinului, „motivând lipsa banilor”, clădirile au început rapid să se degradeze și întreaga stațiune în care acestea se aflau a devenit doar o pradă ușoară a hoților, care au început imediat să fure materialele de construcții reutilizabile. La demersurile Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Bistrița-Năsăud, clădirile au fost ulterior clasate ca monumente istorice din grupa valorică B, clasarea fiind atestată de Ordinul nr. 2.629 din 9 august 2018 emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale și publicat în Monitorul Oficial nr.1064 din 17 decembrie 2018.

Astfel că, pe data de 25.03.2019, senatorul Dan Lungu a adresat o interpelarea Ministrului Culturii și Identității Naționale privind soarta clădirii.

sursă foto: radiocluj.ro

IV. 10. Casa scriitorului și fostului primar al Iașului, Costache Negruzzi

Conform informațiilor din presa locală, casa marelui scriitor și fostului primar al Iașului s-a transformat „într-o grămadă de moloz”, operațiunea de distrugere a monumentului avansând cu rapiditate în ultimele șase luni. Casa, având în catalogul monumentelor istorice codul IS-II-m-B-03913, este proprietate privată și, deși omul de afaceri în posesia căruia se află susține că nu este monument, conform informațiilor din presă, el a pierdut procesele în care susține contrariul. Totodată, Reprezentanții Direcției de Cultură a Județului Iași spun că au făcut deja trei plângeri în cazul imobilului dărâmat.

Pentru a identifica problema, Senatorul USR Dan Lungu a adresat pe data de 01.04.2019 o interpelare Ministrului Culturii și Identității Naționale, Valer-Daniel Breaz, cerând lămuriri asupra situației și asupra modului în care Poliție Locală a intervenit în acest caz.

sursă foto: reporteris.ro

IV. 11. Obeliscul Leilor din Parcul Copou

Senatorul USR Dan Lungu a atras atenția autorităților locale ieșene asupra felului în care acestea tratează unul dintre cele mai importante monumente istorice ale României, anume Obeliscul Leilor. Aflat în centrul Parcului Copou, monumentul este cunoscut și sub denumirea de Monumentul Regulamentului Organic și datează încă din perioada anilor 1834 – 1849, când a fost construit. Astăzi însă monumentul este complet neglijat de autoritățile și instituțiile publice care ar trebui să se ocupe de conservarea acestuia, printre cei patru lei sculptați fiind amplasate difuzoarele mari ale unui sistem audio, toate fiind la rândul lor conectate printr-o rețea de cabluri care stau agățate de coloana din piatră. Totodată, soclul masiv este și el desenat și vandalizat.

IV. 12. „SOS Monumente” – Dezbaterea „Filmul fără sfârșit al monumentelor noastre naționale”

Evenimentul a avut loc la Hala Fix, în Iași, pe data de 13 iunie 2019 și a fost parte din Festivalul „Serile Filmului Românesc”. Invitații au fost Irina Margareta Nistor, Gabrela Baiardi, Eugen Vaida, Virgil Babîi și Nicolae Pepene. Biroul Parlamentar a fost reprezentat de Corina Giurgia (consilier) și Aryna Creangă (consilier). Discuția a vizat trei sectoare principale, anume cel al implicării printr-un proiect independent (Ambulanța pentru Monumente), cel al implicării unui senator în lămurirea problemelor monumentelor de stat și cel al activității Direcției Județene pentru Cultură.

IV. 12. Conacul cronicarului Grigore Ureche din comuna Ceplenița

În ședința Senatului de luni, 03.02.2020, senatorul USR Dan Lungu a adresat o interpelare Ministrului Culturii Bogdan Gheorghiu, menită să îi semnaleze acestuia situația extrem de gravă în care se află monumentul de patrimoniu Ansamblul Cantacuzino-Pașcanu din comuna Ceplenița, județul Iași. Dan Lungu a constatat starea accentuată de degradare a conacului lui Grigore Ureche, așa cum mai este acesta cunoscut, și a curții boierești din împrejurimi, în urma unei vizite la fața locului și în urma atenționărilor numeroase ale localnicilor, care își doresc salvarea clădirilor.

În urma interpelării adresate de Dan Lungu, Senator USR de Iași, Ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, prin intermediul căreia a prezentat situația gravă în care se află Conacul lui Grigore Ureche din comuna Ceplenița, județul Iași, Liviu Brătescu, Secretar de Stat în Ministerul Culturii, a  efectuat o vizită de lucru la Ceplenița, pentru a constata situația și ulterior a menționat că va stabili cu prioritate pașii necesari pentru a începe reabilitarea monumentului de patrimoniu.

V. Ecouri în presă

V.1. Comunicate de presă:

V.2. Monitorizare – Apariții în presa scrisă

Consultarea monitorizării de presă a comunicatelor trimise se poate face descărcând următorul document:

MONITORIZARE – APARIȚII ÎN PRESĂ

V.3. Conferințe de presă

3.1. Echipa Uniunea Salvați România (USR) Iași a organizat pe data de 19.10.2018 o conferință de presă. La eveniment au participat Cosette Chichirău, deputat USR Iași, Dan Lungu, senator USR Iași, Silviu Gurlui, președintele filialei municipale Iași și Eugen Neagu, vicepreședinte al filialei Iași. Acestora li s-au alăturat și reprezentanți ai filialelor locale din județ, precum Marian Curmei, președintele filialei Holboca, Iulian Florin Bucșa, vicepreședintele filialei Pașcani, Antăluță Costel și vicepreședintele filialei Mircești.

Primul subiect abordat de către membrii echipei a fost extinderea USR în județul Iași. „Credem că în contextul actual, în care democrația din România suferă din ce în ce mai mult, în contextul în care se dau ordonanțe prin care statul de drept este amenințat, este foarte important ca singurul partid corect din România, care are oameni fără probleme penale, să se extindă. Astfel, România va rămâne un stat european, o țară cu șanse de dezvoltare, o țară democratică”, a declarat Cosette Chichirău, deputat USR Iași.

În mai puțin de un an, USR a construit în județul Iași zece filiale, urmând ca, în viitorul apropiat, numărul acestora să crească. „Dacă mă întreba cineva acum un an despre extinderea USR în mediul rural, spuneam că este imposibil: «USR-ul, care este partid de elitiști, de IT-iști și de oameni cu doctorat, ce să caute ei la țară?». E un mesaj foarte important de transmis, prin faptul că existăm și acolo: suntem un partid cu aderență și în mediul rural și suntem foarte ancorați în realitatea imediată. Știm că sunt nevoi și înțelegem ce se întâmplă și acolo”, a adăugat Dan Lungu, senator USR Iași. Prin intermediul acestor filiale, USR Iași își propune să îi ajute pe cetățenii care se confruntă cu probleme în administrația locală sau cu companiile de gaz, apă și canalizare, oferindu-leasistență juridică. Pentru a beneficia de acest ajutor, cetățenii pot apela numărul de telefon: 0744.122.866.

3.2. Echipa Uniunea Salvați România (USR) din Pașcani a organizat luni, 14 ianuarie 2019, prima conferință de presă a filialei. La eveniment au fost prezenți Oscar Teodorescu, președintele USR Pașcani, Cătălin Bălăceanu, vicepreședintele filialei și, invitat,  Dan Lungu, senator USR de Iași. Evenimentul s-a desfășurat în sala Arcadia a Casei de Cultură „Mihail Sadoveanu” din Pașcani, începând cu ora 13.00, și a avut ca temă discutarea  problemelor  administrative locale provocate de lipsa grijii pentru patrimoniu.

Conferința, organizată în preajma Zilei Culturii Naționale, a avut ca subiect principal proiectul de „Reabilitare, conservare și revitalizare a Palatului Cantacuzino-Pașcanu și a terenului aferent”, finanțat din fonduri europene în valoare de 21.778.783,85 de lei și aprobat, la finalul anului trecut, de Consiliul Local Pașcani. „Ne preocupă foarte mult faptul că nu s-au luat în calcul, în proiectul depus către Minister, și reabilitarea galeriilor subterane. Ba mai mult, ne preocupă faptul că nu există nicăieri documentată existența acestor galerii, construite pe trei niveluri; deși constructorii și proiectanții s-au tot confruntat, de-a lungul timpului, cu ele, atunci când în timpul lucrărilor le-au ieșit în cale”, a declarat Oscar Teodorescu, președintele filialei USR Pașcani. Acesta a menționat că cele trei niveluri de galerii se întind pe o suprafață mare a orașului Pașcani și că sînt situate, cu precădere, în zona de deal, sub numeroase clădiri importante ale municipiului. „Este  o problemă nu doar de patrimoniu, ci și de siguranță publică, pe care trebuie să recunoaștem că există, să nu ne prefacem că nu există. Trebuie să ne-o asumăm și să căutăm soluții”, a menționat senatorul USR de Iași Dan Lungu.

3.3. Echipa Cabinetului Parlamentar al Senatorului USR Dan Lungu a organizat pe data de 22.03.2019 o conferință de presă la sediul cabinetului parlamentar, pentru a anunța lansarea proiectului „Adoptă o bibliotecă”. Programul complementar Adoptă o bibliotecă! este menit să ajute bibliotecile din satele județului Iași, nu doar cu donații de cărți. Campania Până hăt de carte! a fost lansată pe 23 martie 2017 și, timp de doi ani, donațiile de carte primite au însumat peste 10.000 de volume, din care peste jumătate au ajuns deja în 17 biblioteci rurale din județul Iași. De această dată, în cadrului programului complementar numit generic Adoptă o bibliotecă!, apelul este adresat atât persoanelor fizice, cât și firmelor dispuse să se implice. Oricine poate adopta o bibliotecă rurală, făcând donații recurente de cărți, mobilier, jocuri educative, birotică și papetărie.

V.4. Emisiuni TV 

4.1. 31 oct 2017, Vocile 2.0, Interviu

4.2. 3 aug 2018, Vocile 2.0, Interviu

4.3. 9 dec 2018, HotNews, Interviu:

4.4. 04 aprilie 2019, TVR Iași, Interviu:

4.5. 30 oct 2019, Vocile 2.0, Interviu:

4. 6. 12 nov 2019, TVR Iași, Actual Regional:

4.7. 28 nov 2019, Tele M, Linia întâi:

4.8. 10 dec 2019, Iași Tv Live, Darea de seamă:

4.9. 28 februarie 2020, Tele M, Extemporal la democrație:

4.10. 20 martie 2020, Iași TV Life, Dezbaterea zilei:

4.11. 08 mai 2020, Iași TV Life, Dezbaterea zilei:

4.12. 16 aprilie 2020, Tele M, Linia întâi: Cum depășim criza COVID

4.13. 29 aprilie 2020, Tele M,  Criza COVID aduce si lucruri bune pentru societate

4.14. 19 iunie 2020, Iași TV Life, Dezbaterea zilei: